فعالیت آتشفشانی داسیت- آندزیتی میو- پلیوسن جنوب خاوری کمربند ماگمایی ارومیه- دختر (شمال خاوری شهربابک)

فعالیت آتشفشانی داسیت- آندزیتی میو- پلیوسن جنوب خاوری کمربند ماگمایی ارومیه- دختر (شمال خاوری شهربابک)

غلامرضا قدمی1*، محمد پوستی1 و فرخنده بابایی2

تاریخ دریافت:  23/ 04/ 1393                           تاریخ پذیرش: 01/ 02/ 1394

چکیده

در جنوب خاوری کمربند ماگمایی ارومیه- دختر و شمال خاوری شهرستان شهربابک چندین توده آتشفشانی داسیت- آندزیتی به سن میو- پلیوسن در خاور و جنوب آتشفشان مزاحم حضور دارند. بافت آنها بیشتر هیا­لوپورفیری، هیالوپورفیری میکرولیتی و پورفیری- تراکیتی و درشتبلورهای آنها شامل پلاژیوکلاز، آمفیبول و بیوتیت است. بر پایه داده­های ژئوشیمیایی سرشت ماگمایی این سنگ­ها کالکآلکالن است و از عناصر LILE غنی و از عناصر HFSE مانند Ti، Nb و Ta تهی شده و در یک محیط حاشیه فعال قاره­ای شکل گرفته­اند. در نمودار بهنجار شده با گوشته اولیه دارای یک الگوی تفریق یافته از عناصر خاکی کمیاب و بدون بی­هنجاری منفی یورپیم هستند. این سنگ­ها دارای مقادیر بالای SiO2، Al2O3، Sr، Sr/Y و La/Yb و مقادیر پایین MgO، Y و Yb نسبت به سنگ­های کالکآلکالن و از نوع آداکیت­های پر­سیلیس(HAS) هستند. مقادیر بالای استرانسیم، نبود بی­هنجاری منفی یورپیم، غنی­شدگی عناصر خاکی کمیاب سبک، تهی­شدگی عناصر خاکی کمیاب سنگین، Y و Yb نشانگر حضور گارنت، آمفیبول و نبود پلاژیوکلاز در منشأ ذوب است. بر پایه سیماهای یادشده این سنگ­ها می­توانند از ذوب گارنت-آمفیبولیت حاصل شوند که احتمالاً حاصل از ذوب پوسته اقیانوسی تتیس جوان در طی فرورانش به زیر قاره ایران مرکزی در نئوژن است.

کلیدواژهها: داسیت، آندزیت، نوتتیس، آداکیت، ارومیه- دختر.

1استادیار، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

2دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه هرمزگان، هرمزگان، ایران

*نویسنده مسئول: غلامرضا قدمی؛ E-mail: ghadami@homozgan.ac.ir