ریزطیف نمایی لیزر رامان میانبارهای سیال و تکامل سیال‌های کانه ساز در سامانه مس پورفیری باغ خشک، جنوب کمربند ماگمایی ارومیه- دختر

ریزطیف­ نمایی لیزر رامان میانبارهای سیال و تکامل سیال‌های کانه­ ساز در سامانه مس پورفیری باغ­ خشک، جنوب کمربند ماگمایی ارومیه- دختر

مرتضی عینعلی1*، سعید علیرضایی2 و رونالد بکر3

تاریخ دریافت:  02/ 08/ 1391                           تاریخ پذیرش: 11/ 11/ 1391

 

چکیده

سامانه پورفیری باغخشک در بخش جنوبی کمربند ماگمایی سنوزوییک ارومیه-دختر جای گرفته است.کانی­ سازی مس در باغخشک با دو توده نفوذی نیمه­ ژرف دیوریتی- مونزودیوریتی و گرانودیوریتی همراه است که در سنگ­ های آتشفشانی آندزیتی نفوذ کرده­ اند. هر دو توده نفوذی توسط سیال­ های گرمابی به مجموعه­ های دگرسانی پتاسیک، فیلیک و پروپیلیتیک دگرسان شده ­اند. کانی­ سازی در باغخشک، به شکل استوک­ ورک­ های کوارتز- سولفید و همچنین سولفیدهای افشان در این دو توده نفوذی و نیز به مقدار کمتر در سنگ ­های آتشفشانی میزبان رخ داده است. در سامانه پورفیری باغخشک، دو نوع رگچه کوارتز شناسایی شده است: 1) رگچه­ های کوارتز+کالکوپیریت+پیریت± مولیبدنیت (رگچه­ های کانه ­دار یا بارور)؛ و 2) رگچه­ های کوارتز± پیریت (رگچه­ های نابارور). توده ­های نفوذی باغخشک در نمودار بهنجارشده نسبت به گوشته اولیه، با غنی­ شدگی در عناصر لیتوفیل بزرگیون و عناصر خاکی کمیاب سبک، نسبت به عناصر با شدت میدان بالا و عناصر خاکی کمیاب سنگین، و نیز فروافتادگی در محل عناصر Ti،  Nb و Ta مشخص می­ شوند که از ویژگی­ های شاخص کمان­ های ماگمایی مرتبط با فرورانش است. در نمودارهای تفکیک جایگاه زمین‏ ساختی، توده­ های نفوذی باغخشک در محیط کمان قاره ­ای قرار می­ گیرند. سه نوع اصلی میانبار سیال در رگچه­ های کوارتز کانه­ دار شناسایی شده است: میانبارهای غنی از بخار با شوری پایین (8-4 درصد جرمی معادل نمک)، میانبارهای چند­فازی با شوری بالا (5-32.5 درصد جرمی معادل نمک) و میانبارهای غنی از مایع با شوری به نسبت پایین (10-4درصد جرمی معادل نمک). میانبارهای غنی از بخار، دماهای همگنی میان 326 تا 434 درجه سانتی­ گراد دارند و بیشتر اندازه­ گیری­ ها میان 380 تا 420 درجه سانتی ­گراد است. تجزیه ریزطیف­ نمایی لیزر رامان (Laser Raman Microspectroscopy) حضور گاز کربن دیوکسید و بلورهای نوزاد کالکوپیریت را در میانبارهای غنی از بخار تأیید کرده است. میانبارهای چند­فازی غالباً در گستره دمای 300 تا 375 درجه سانتی­ گراد به فاز مایع همگن شدند. میانبارهای غنی از مایع، دماهای همگن­ شدگی میان 150 تا 384 درجه سانتی­ گراد دارند و بیشتر اندازه­ گیری­ ها میان 250-200 درجه سانتی ­گراد و 375-300 درجه سانتی­ گراد است. شوری و دمای همگن­ شدگی میانبارهای سیال کوارتز در رگچه­ های نابارور، به­ ترتیب 4-0.5 درصد جرمی معادل نمک و 240-200 درجه سانتی­ گراد اندازه­ گیری شده است. داده­ های میانبار سیال نشان از آن دارد که مس با یک سیال غنی از بخار یا فوق بحرانی داغ (420-380 درجه سانتی­گراد)، دارای کربن دیوکسید، و نه ­چندان شور (8-4 درصد جرمی معادل نمک) در سامانه وارد شده است. کاهش دما در شوری ثابت از میانبارهای غنی از بخار به میانبارهای غنی از مایع در رگچه ­های کانه ­دار، پیشنهاد می ­کند که سرد شدن عامل کنترل­ کننده مهمی در فرایند کانی‌سازی بهصورت استوک­ ورک و افشان بوده است. در مرحله­ های پسین  فعالیت گرمابی، سیال­ های گرمابی با شوری پایین و فقیر از مس، سبب تشکیل رگچه­ های فراوان نابارورکوارتز-پیریت شده است.

کلیدواژهها: میانبار سیال، ریزطیف ­نمایی لیزر رامان، مس پورفیری، باغخشک، ارومیه- دختر، ایران.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2استادیار، گروه زمین­ شناسی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3دانشیار، گروه علوم زمین کاربردی و ژئوفیزیک، دانشگاه لئوبن، لئوبن، اتریش

*نویسنده مسئول: مرتضی عینعلی؛ E-mail: m_einali@sbu.ac.ir