زیست‌چینه‌نگاری روزن‌بران پلانکتونیک رسوبات سازند گورپی در جنوب قیر

زیست‌چینه‌نگاری روزن‌بران پلانکتونیک رسوبات سازند گورپی در جنوب قیر

لیلا فضلی1 *

تاریخ دریافت:  13/ 10/ 1393                            تاریخ پذیرش: 31/ 01/ 1394

چکیده

رسوبات سازند گورپی در برش‌های کوه هرم و کوه نره و چاه هالگان در جنوب قیر در استان فارس به منظور مطالعه زیست‌چینه‌نگاری انتخاب شد. سازند گورپی در برش کوه هرم با ستبرای 152 متر و در برش کوه نره 124 متر و در چاه هالگان 128 متر از سنگ‌آهک رسی با میان‌لایه‌هایی از سنگ‌آهک تشکیل شده است. در برش کوه هرم و چاه هالگان نهشته‌های سازند گورپی به‌صورت ناپیوسته روی سازند ایلام و در زیر سازند پابده قرار گرفته‌اند و در برش کوه نره سازند گورپی به‌طور پیوسته روی سازند ایلام و در مرز بالایی خود به‌صورت ناپیوسته زیر سازند پابده قرار دارد. با بررسی 108 نمونه در برش‌های کوه هرم، نره و چاه هالگان 11 جنس و 25 گونه از روزن‌بران پلانکتونیک و 10 جنس و 3 گونه از روزن‌بران بنتونیک شناسایی شد. بر پایه گسترش چینه‌شناسی روزن‌بران پلانکتونیک شاخص مانند Globotruncanita elevata و Gansserina gansseri، سن سازند گورپی در برش کوه هرم و چاه هالگان احتمالاً کامپانین تا مائس ترشتین و در برش کوه نره سانتونین تا ماستریشتین است. از دید زیست‌چینه‌نگاری، گسترش روزن‌بران پلانکتونیک و بنتونیک رسوبات کامپانین- ماستریشتین در برش‌های مورد مطالعه با زیستزون‌های جهانی کارن و زیستزون‌ وایند مقایسه شد. بر پایه مقایسه گسترش چینه‌شناسی روزن‌بران پلانکتونیک رسوبات سازند گورپی در برش‌های مورد مطالعه با زیستزون‌بندی کارن، 6 زیستزون‌ تشخیص داده شد که عبارتند از :

1.             Globotruncanita elevata Partial Range Zone .

2.             Globotruncana ventricosa Interval Range Zone .

3.             Radotruncana calcarata Total Range Zone .

4.             Globotruncanella havanensis Partial Range Zone .

5.             Globotruncana aegyptica Interval Range Zone .

6.             Gansserina gansseri Interval Range Zone .

در برش چاه هالگان به علت نبود گونه‌های شاخص، زیستزون‌ Globotruncana falsostuarti به‌جای زیستزون‌های Globotruncanella havanensis  و Globotruncana aegyptiaca توسط نگارنده معرفی شد. برش‌‌های مورد مطالعه با زیستزون‌بندی وایند مقایسه و با دو زیستزون‌ 1 و 2 به شرح زیر منطبق شد:

1.             Globotruncanita elevate Total Range Zone .

2.             Globotruncanita stuarti- Pseudotextullaria varians Assemblage Zone.

کلیدواژه‌ها: سازند گورپی، روزن‌بران، زیست‌چینه‌نگاری، هرم، نره، هالگان .

1استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: لیلا فضلی؛E-mail:Fazli52@yahoo.com