پتروژنز و سن‌سنجی SHRIMP) U-Pb) توده‌های نفوذی طارم

 

پتروژنز و سن‌سنجی SHRIMP) U-Pb) توده‌های نفوذی طارم

مهراج آقازاده1 *، زهرا بدرزاده1 و آنتونیو کاسترو۲

تاریخ دریافت:  26/ 01/ 1392                                                          تاریخ پذیرش: 06/ 05/ 1392

چکیده

توده‌های مطالعه شده در پهنه البرز باختری و زیر پهنه طارم قرار دارند. بیشتر رخنمون‌های توده‌های مورد مطالعه ترکیب مونزونیت و کوارتزمونزونیت دارند و درون نهشته‌های آتشفشانی- رسوبی ائوسن نفوذ کرده‌اند. این توده‌ها ماهیت شوشونیتی و متاآلومین دارند. بر پایه مطالعات ژئوشیمیایی، توده‌های مورد مطالعه از یک ماگمای غیر اولیه حاصل شده‌اند که در شرایط پوسته قاره‌ای دچار تفریق و تحول شده است. در نمودارهای عنکبوتی بهنجار شده نسبت به گوشته اولیه و عناصر خاکی کمیاب بهنجار شده نسبت به کندریت، نمونه‌های مورد مطالعه از عناصر LREEs و LILEs غنی‌شدگی و از عناصر HFSEs تهی‌شدگی نشان می‌دهند. ماگمای اولیه منشأ توده‌های مورد مطالعه، از ذوب بخشی 1 تا 5 درصدی منشأ گوشته سنگ‎کره‌ای متاسوماتیسم شده توسط عوامل فرورانش و با ترکیب اسپینل لرزولیتی دارای رگه‌های فلوگوپیت فراوان ایجاد شده است. بر پایه سن‌سنجی‌های انجام شده به روش U-Pb (SHRIMP) روی بلورهای زیرکن، توده‌های مورد مطالعه در محدوده زمانی 8/37 تا 9/38 میلیون سال پیش و اشکوب پریابونین ائوسن پایانی، در یک محیط پس از برخورد جایگزین شده‌اند.

کلیدواژه‎ها: توده‌های طارم، سن‌سنجی U-Pb (SHRIMP)، شوشونیت، پتروژنز، گوشته سنگ‎کره‌ای متاسوماتیسم شده، پس از برخورد

۱استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور، ایران

۲استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه هولوآ، هولوآ، اسپانیا

* نویسنده مسئول: مهراج آقازاده؛ Mehrajaghazadeh@yahoo.com E-Mail: