بررسی سنگ نگاری و سنگ شناسی توده نفلین سینیتی کلیبر استان آذربایجان شرقی

 

بررسی سنگ نگاری و  سنگ شناسی  توده  نفلین­سینیتی کلیبر استان آذربایجان شرقی

رسول فردوسی1، محسن مؤید2 و امین‌اله کمالی*1

تاریخ دریافت: 11/03/1392                     تاریخ پذیرش: 20/07/1392

چکیده

توده نفلین سینیتی کلیبر در استان آذربایجان­شرقی در شمال باختر ایران واقع شده است. این توده شوشونیتی به صورت نیمه­ژرف در سنگ‌های آتشفشانی و رسوبی کرتاسه و ائوسن تزریق شده است. بر اساس طبقه‌بندی شیمیایی، ترکیب سنگ‌های توده مورد مطالعه به ترتیب فراوانی شامل سینیت نفلین‌دار (نفلین سینیت)، گابرو نفلین‌دار ( گابروی شوشونیتی)، سینیت و کوارتز مونزونیت (سینودیوریت) بوده و ترکیب دایک­ها و پگماتیت­های همراه شامل نفلین سینیت، سینودیوریت و گابرو می­باشند. بافت چیره سنگ‌های منطقه مورد مطالعه پورفیریتیک گرانولار و گرانولار بوده و بافت دایک‌های وابسته غالباً گرانولار دانه‌ریز، پورفیری و گرانولار دانه‌درشت است. با توجه به بررسی کانی­شناسی و  نتایج آنالیزهای XRD ، کانی­های سنگ­ساز مهم موجود در این توده­ شامل ارتوکلاز، آلبیت، نفلین، الیگوکلاز، هورنبلند، اوژیت و ملانیت می­باشند. سرشت ماگمای مولد این توده‌ها کالک آلکالن غنی از پتاسیم و شوشونیتی، متاآلومینوس و میاشکایتی است. بررسی‌های ژئوشیمیایی و سنگ­شناسی بر اساس عناصر فرعی و کمیاب بیانگر تشکیل این سنگ­ها در یک محیط زمین‌ساختی مرتبط با فرورانش یا پس‌برخوردی بوده که تنوعات سنگ‌شناسی آنها با تبلور تفریقی قابل توضیح است. توده­های نفوذی منطقه غنی‌شدگی در مقادیر عناصر Sr, Ba, Th, Pb و Zn  و همچنین دایک‌ها غنی‌شدگی از عناصر Sr, Pb, V و Co را نشان می­دهند. عناصر کمیاب سبک  (LREE)نسبت به عناصر کمیاب سنگین (HREE) غنی­شدگی نشان می­دهند. مقایسه توده مورد مطالعه از لحاظ مقادیر عناصر فرعی و کمیاب با توده­های شاخص و مشابه دنیا بیانگر شباهت آنها با توده‌های آناتولی مرکزی ترکیه، Zijinshan چین و Musala هند می­باشد.

کلیدواژه‌ها: نفلین سینیت، کلیبر، میاشکایتیک، آلکالن غنی از پتاسیم

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

*نویسنده مسئول: امین‌اله کمالی E-mail: Am_kamali@tabrizu.ac.ir