ژئوشیمی و پتروژنز آداکیت های دامنه جنوبی نوار افیولیتی شمال سبزوار با تکیه بر نتایج ایزوتوپ های -Pb Sr-Nd

 

ژئوشیمی و پتروژنز آداکیت­های  دامنه جنوبی نوار افیولیتی شمال سبزوار با تکیه بر نتایج  ایزوتوپ­های -Pb Sr-Nd

ابراهیم محمدی‌گورجی1،  قاسم قربانی2* و  هادی ­شفایی‌مقدم3

تاریخ دریافت:  07/01/1392                 تاریخ پذیرش: 26/09/1392

چکیده

واحد­های مورد مطالعه در شمال باختر سبزوار و در دامنه جنوبی نوار افیولیتی شمال سبزوار واقع شده است. تعداد زیادی گنبدهای آتشفشانی با ترکیب ریولیتی (گنبد ساروق، زردکوهی، کوه سفید مهر و نهر) واقع در بخش جنوبی نوار افیولیتی داورزن -  سبزوار به داخل سنگ­های این مجموعه افیولیتی نفوذ کرده­اند. ویژگی­های ژئوشیمیایی نمونه­های مورد مطالعه، از جمله غنی‌شدگی از عناصر LREE و  LILE  نسبت  به HREE و HFSE،  بی‌هنجاری منفی در عناصر TNT (Ta-Nb-Ti)، سرشت پرآلومین تا متاآلومین همراه با کالک- آلکالن پتاسیم متوسط تا بالا و موقعیت آنها در نمودارهای متمایزکننده محیط­های زمین‌ساختی،  نشان‌دهنده آن است که این سنگ­ها در یک محیط مرتبط با زون­های فرورانش تشکیل شده­اند. گنبد­های مورد مطالعه ویژگی­های ژئوشیمیایی آداکیت­ها (>69.2 wt%  SiO2، 14.7 wt%<Al2O3، MgO<0.35 wt%،Sr>273 ppm ، غنی­شدگی از عناصرLILE  وLREE ، تهی­شدگی از  عناصر Y وHREE  (Y<9.7 و Yb<0.86) و نسبت­های بالای  Sr/Y>58)و La/Yb>12.1) و به گروه آداکیت­های غنی از سیلیس (SiO2≥69.2 wt%،MgO = 0.19-0.31 wt% ،CaO+Na2O<7.62 wt%  وSr = 273-936) تعلق دارند. بررسی­های ژئوشیمیایی و ترکیبات ایــــــزوتوپــــــی  Nd، Sr و  Pb ((87sr/86sr)i=0.7041-0.7042، εNdi=5.60-6.10  و  مقـــــــــــــادیــــــر   206Pb/204Pb=18.37-18.39، 207Pb/204Pb=15.536-15.538 و 208Pb/204Pb=38.325-38.327) نشان از آن است که ماگمای سازنده گنبدهای مورد مطالعه از ذوب بخشی ورقه اقیانوسی فرورانده شده (دارای ترکیب سنگ‌شناسی گارنت‌آمفیبولیت) ایجاد شده و سپس از راه تبلور تفریقی تحول‌یافته است.

کلیدواژه‌ها: Sr-Nd-Pb، سبزوار.

1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

2دانشیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

3استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران

*نویسنده مسئول: قاسم  قربانی؛ E-mail: ghorbani@du.ac.ir