زمین‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان‌ بزمان: جنوب خاوری ایران

 

زمین‌شناسی، ژئوشیمی و پتروژنز آتشفشان‌ بزمان: جنوب خاوری ایران

کیوان شیعیان 1، جلیل قلمقاش2*، منصور وثوقی عابدینی3 و فریبرز مسعودی4  

تاریخ دریافت: 29/02/1392         تاریخ پذیرش: 27/03/1393

چکیده

آتشفشان بزمان در کمان ماگمایی مکران قرار دارد. سنگ‌های آذرآواری و گدازه‌ای با ترکیب ریوداسیتی تا بازالتی با ماهیت کالک‌آلکالن در زمان کواترنری از دهانه‌های اصلی و جانبی این آتشفشان فوران کرده‌اند. نمودارهای چند عنصری بهنجارشده براساس ترکیب گوشته اولیه، غنی‌شدگی عناصر LIL نسبت به عناصر HFS و بی‌هنجاری منفی عناصرNb  و Ti را نشان می‌دهد. همچنین الگوی توزیع عناصر خاکی کمیاب بهنجار شده بر‌پایه کندریت، غنی‌شدگی LREE نسبتHREE  را با بی‌هنجاری منفی Eu نشان می‌دهد. این شکل‌های ژئوشیمیایی نشانگر آن است که سنگ‌های آتشفشانی ‌بزمان، در یک موقعیت فرورانشی ‌و از ‌ذوب بخشی یک گوشته متازوماتیسم شده تشکیل شده‌اند‌. بر پایه نمودارهای La/Yb در برابر Dy/Yb وLa/Sm  در برابر Sm/Yb منشأ ماگمایی بزمان ترکیب فلوگوپیت اسپینل لرزولیت و یا فلوگوپیت گارنت لرزولیت داشته است. 

کلیدواژه‌ها: ژئوشیمی، پتروژنز، آتشفشان، فرورانش، کمان قاره‌ای، بزمان، سیستان، ایران.

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: ‌جلیل قلمقاش؛‌ghalamghash@gsi.ir:  E-mail