سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه ژئودینامیکی سیل ها-دایک‌ های گابرویی در باختر شفارود، کوه های تالش

 

سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و جایگاه ژئودینامیکی سیل­ها-دایک‌­های گابرویی در باختر شفارود، کوه­های تالش

معصومه کشاورز هدایتی1*، محمدهاشم امامی2، علیرضا کریمی باوندپور3، خلیل بهارفیروزی4

تاریخ دریافت: 24/01/1393               تاریخ پذیرش: 18/08/1393

چکیده

سیل­ها و دایک­های تزریق شده به درون سنگ­های آهکی کرتاسه پسین، در امتداد شفارود، بر پایه  ویژگی­های بافتی و کانی‌شناسی به چهار گروه میکرو الیوین گابرو، میکروگابرو، میکروگابرو - دیوریت و دیاباز تقسیم شده­اند. کانی­های اصلی این سنگ­ها الیوین، کلینوپیروکسن، آمفیبول و پلاژیوکلاز است. بررسی نمودارهای عنکبوتی نشان می‌دهد که احتمالا منشأ ماگمای مافیک اولیه میکروگابروها از بخش گوشته­ای با منشأ سست‌کره‌ای (استنوسفری) و ویژگی OIB بوده است، اما پس از صعود و عبور از پوسته قاره­ای بالایی دچار آلودگی و تغییر شده است. در نتیجه، کاهیدگی Nb و غنی‌شدگی عنصرهای Pb،Th ,Cs ,Rb, U دیده می­شود. بررسی نمودارهای جدا کننده محیط زمیـــن­ساختی نشــــــان می­دهد که نمونه­های میکروگابرو منشأ سست‌کره‌ای و درون صفحه­ای با ماهیت آلکالن دارند که در اثر کشش به پوسته قاره­ای بالایی رسیده­اند و در اثر پدیده AFC، به صورت کنونی کالکو آلکالن تغییر یافته­اند. وجود آنکلاو با ترکیب هیالو آندزیت بازالتی در نمونه دیاباز به سن کرتاسه پسین و مشابهت سنگ‌نگاری با آذرآواری­های (پیروکلاست) منطقه مورد مطالعه (توف­هایی با ترکیب آندزیتی تا آندزیتی بازالتی)، به سن پالئوسن نشان می­دهد که این دیابازها از سنگ­های آتشفشانی منطقه جوان­تر هستند.

کلیدواژه‌ها: سیل­ها و دایک­های میکروگابرویی، شفارود، سست‌کره.

1دانشجوی کارشناسی‌ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین­­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر؛ پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3کارشناسی‌ارشد، سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4دکترا، سازمان زمین­ شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

* نویسنده مسئول:معصومه کشاورز هدایتی؛E-mail: masoomehkeshavarz54@gmail.com