زمین شناسی، کانی شناسی و مطالعه میانبارهای سیال نهشته برون‌زاد روی در منطقه خارنگون، شمال خاوری بافق، ایران مرکزی

 

زمین­شناسی، کانی­شناسی و مطالعه­ میانبارهای سیال نهشته­ برون‌زاد روی  در منطقه­ خارنگون، شمال­خاوری بافق، ایران مرکزی

زهرا میریان1* ، محمد لطفی2 ، امیرعلی طباخ شعبانی3 ، میرعلی­اصغر مختاری4 و احسان حاج­ملاعلی5

تاریخ دریافت:02/02/1392              تاریخ پذیرش: 06/12/1392

چکیده

منطقه­ خارنگون (Xârengun) در استان یزد، در فاصله­ 185 کیلومتری خاور شهر یزد و 65 کیلومتری شمال خاوری شهرستان بافق قرار دارد. کانی­سازی در منطقه­ خارنگون در درون واحدهای سنگ‌آهکی و دولومیتی وابسته به سازند ریزو (معادل سازند سلطانیه)، به سن پرکامبرین بالایی-کامبرین زیرین اتفاق افتاده است. ماده­ معدنی این نهشته در قالب کانی­های اسمیت­زونیت و همی­مورفیت به‌صورت غیرهمزاد و به شکل چینه­کران، بیشتر در مسیر لایه­بندی و لامیناسیون­های سنگ­ میزبان کربناتی تشکیل شده­ است. بالاترین عیار روی در نمونه­های برداشت شده از این منطقه، 06/36 درصد ZnO  است و مطالعات ژئوشیمیایی گویای عدم همراهی قابل توجه سرب با روی در این پهنه­ کانه­دار و تشکیل یک زون تک کانیایی Zn است. مطالعات حرارت سنجی میانبارهای سیال در نمونه­های مربوط به این منطقه نشان‌دهنده­ نقش داشتن محلول­های با منشأ جوی در تشکیل این ذخیره است. دمای همگـــــــن­شدگی و شوری این میانبـــــــارها، به ترتیب با مقادیر 153-173  درجه سانتی‌گراد و 2/0 تا 22 wt % eque.NaCl ، با سیال‌های تشکیل دهنده­ ذخایر اپی­ترمال مشابهت دارد. با توجه به شواهد به‌دست آمده از مطالعات صحرایی، کانی­شناسی، ژئوشیمیایی و میانبار­های سیال ، کانی­سازی موجود در این پهنه در زمره­ نهشته­های غیرسولفیدی سوپرژن روی، از نوع ترکیبی جانشینی در سنگ دیواره -  جانشینی مستقیم قرار می­گیرد.

کلیدواژه­ها:  بافق، خارنگون، روی، برون‌زاد، غیرسولفیدی، اسمیت­زونیت، همی­مورفیت، اپی­ترمال

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2  دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3   استادیار، گروه زمین‌شناسی دانشکده علوم‌زمین، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4   استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

5دانشجوی دکترا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

 * نویسنده مسئول:   زهرا میریان؛  Email: anonymous4830@gmail.com