مطالعه کانی سازی مولیبدن در نوار قره داغ(اردوباد)- شیورداغ با تأکید بر سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و دگرسانی توده های نفوذی میزبان (شمال باختر ایران)

 

مطالعه کانی­سازی مولیبدن در نوار قره­داغ(اردوباد)- شیورداغ با تأکید بر سنگ‌شناسی، ژئوشیمی و دگرسانی توده­های نفوذی میزبان (شمال باختر ایران)

قهرمان سهرابی*1 ، محمدرضا حسین‌زاده 2، علی اصغر کلاگری 3 و  بهزاد حاج‌علیلو4

تاریخ دریافت: 10/07/1391               تاریخ پذیرش: 10/01/1393

چکیده

محدوده مورد مطالعه در شمال استان آذربایجان شرقی (شمال باختر ایران) واقع شده است. مهم‌ترین توده­های نفوذی موجود در منطقه شامل باتولیت­های قره­داغ و شیورداغ و استوک­های پورفیری سونگون و هفت­چشمه هستند. مطالعات پترولوژیکی و پتروگرافی نشان می‌دهد که ترکیب توده­های نفوذی­ از گابرو، دیوریت، مونزونیت، گرانودیوریت تا گرانیت در تغییر است. این توده­ها بیشتر متاآلومینوس، کالک­آلکالن با پتاسیم متوسط تا بالا و متعلق به کمان­های آتشفشانی (VAG) و از نوع I هستند. مهم‌ترین دگرسانی­ها در محدوده­های کانه­دار شامل سیلیسی، پتاسیک، پروپیلیتیک، فیلیک و آرژیلیک است. کانه­زایی مولیبدن بیشتر در رگه­ها و رگچه­های کوارتزی واقع در زون پتاسیک (سیستم­های پورفیری) و رگه­ای و در زون اندواسکارن کانسارهای اسکارنی همراه با کانی گارنت رخ داده است. میزان Mo در توده­های تفریق یافته و اسیدی بیوتیت­دار با مقادیر بالایSi ،K ، Rb،   Baو عناصر LREE افزایش یافته است. غنی­شدگی توده­های نفوذی از عناصر K ، Rb و Ba  و تهی­شدگی از عناصر Zr،Ta ، Y، Yb و Nb نشان‌دهنده متاسوماتیسم گوشته بالایی توسط پوسته اقیانوسی فرورونده، سپس تولید ماگما و بالا آمدن آن از پوسته نسبتاً ستبر است. توده­هایی که دارای کانه­زایی مولیبدن هستند، عمدتاً دارای ترکیب کوارتزمونزونیتی و گرانودیوریتی هستند. 

کلیدواژه‌ها: قره­داغ- شیورداغ، دگرسانی، کانه­زایی،  مولیبدن،  توده نفوذی، ژئوشیمی، پترولوژی.

1 دانشجوی دکترا، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 3 استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم‌طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 دانشیار، دانشگاه پیام نور، ایران

*نویسنده مسئول: قهرمان سهرابی E-mail:q _sohrabi@yahoo.com