کانه زایی تنگستن (مس- طلا) چاه ‎پلنگ جنوبی: کانی شناسی، ساخت و بافت، ژئوشیمی و داده‌های ایزوتوپی

 

کانه­زایی تنگستن (مس- طلا) چاه پلنگ جنوبی: کانی­شناسی، ساخت و بافت، ژئوشیمی و داده‌های ایزوتوپی

سامان قادری1، ابراهیم راستاد2* و نعمت­اله رشیدنژاد عمران3

تاریخ دریافت:  28/ 12/ 1391                                  تاریخ پذیرش: 17/ 04/ 1393

 

چکیده

کانه­زایی تنگستن (مس- طلا) کانسار چاه پلنگ جنوبی، در بخش میانی بلوک یزد، به‌صورت رگه- رگچه­ای در پهنه­های گسلی عادی قطع کننده ماسه­سنگ­ها و شیل­های سازند شمشک (ژوراسیک پیشین) رخ داده است. رگه- رگچه­های کانه­دار بر حسب پاراژنز کانه­ها، نوع کانی­های کوارتز و رنگ و بافت آنها به چهار نوع 1) رگه- رگچه­های کوارتز شیری- سفید دارای آپاتیت نسل اول- فلدسپار پتاسیم، 2) رگه- رگچه­های کوارتز سفید- آپاتیت­دار نسل دوم، 3) رگه- رگچه­های کوارتز- هماتیت و 4) رگه- رگچه­های تأخیری کربناتی تقسیم می­شوند. کانه اصلی تنگستن در کانسار چاه‌ پلنگ جنوبی ولفرامیت است که همراه با رگه- رگچه­های نوع 1 رخ داده است. بلورهای ولفرامیت غنی از آهن بوده و بیشتر ترکیب فربریتی دارند. شیلیت به عنوان کانه بعدی تنگستن در کانسار چاه پلنگ جنوبی در 2 نسل رخ داده و غنیشدگی قابل توجهی از آرسنیک از خود نشان می­دهد. شیلیت نسل 1 بهصورت همرشد با ولفرامیت در رگه- رگچه‌های نوع 1، و شیلیت نسل 2 به صورت جانشینی در حاشیه ولفرامیت، درون شکستگی­های کوارتز و همراه با فازهای آرسنیک­دار، در رگه- رگچه­های نوع دوم رخ داده است. طلا در کانسار چاه‌ پلنگ جنوبی به‌صورت ادخال­های ریز و یا بهصورت همرشد با شیلیت­های نسل 2 تشکیل شده است. سولفیدهای فلزات پایه و آهن، کبالتیت، نیکلین، سولفیدهای مس- نیکل- آهن و بیسموت طبیعی نیز از دیگر کانه­های تشکیل شده در رگه- رگچه­های نوع دوم هستند. رگه- رگچه­های نوع سوم کوارتز- هماتیت و نوع چهارم کربناتی بدون کانه­زایی تنگستن (مس- طلا) هستند. سیال‌های کانه­دار در کانسار چاه پلنگ جنوبی دارای شوری پایین و اسیدی بوده و تحت تأثیر واکنش با سنگ­های دیواره، سبب فروشویی فلزات قلیایی و گسترش دگرسانی کلریتی در آنها شده­اند. الگوی عناصر REE در رگه- رگچه­های نوع اول و دوم، تحت تأثیر حضور کانی­های آپاتیت و شیلیت (جذب کننده عناصر MREE) به‌صورت محدب رو به پایین (بیشترین تحدب در محل عنصر Sm) و در رگه- رگچه­های نوع سوم به دلیل نبود کانی­های یادشده محدب رو به بالاست. الگوی مسطح عناصر REE در رگه- رگچه­های نوع اول در نتیجه حضور کانی ولفرامیت است. رگه- رگچه­های کانه­دار نسبت به عناصر LREE دارای غنیشدگی هستند. تنگستن در کانسار چاه پلنگ جنوبی شبیه کانسارهای تنگستن نوع رگه­ای، دارای همبستگی مثبت با بیسموت و بدون همبستگی با قلع و مولیبدن است. طلا نیز همبستگی مثبت با تنگستن، بیسموت و آرسنیک دارد. ترکیب ایزوتوپی اکسیژن سیال‌های کانه­ساز که کوارتزهای شیری- سفید، کوارتز سفید و ولفرامیت از آن ته­نشست پیدا کرده­اند، بهترتیب برابر با 7.91-8.61‰، 5.86-6.76‰ و 3.44-6.94‰ است. بر پایه مطالعات ایزوتوپی اکسیژن، منشأ اولیه سیال‌های کانه­دار ماگمایی بوده که در اثر آمیختگی پیشرونده با آب­های جوی محتوای فلزی خود را در رگه- رگچه­ها ته‌نشست داده­اند.

کلیدواژهها: کانه­زایی رگه- رگچه­ای تنگستن (مس- طلا)، ولفرامیت، شیلیت، سیال‌های ماگمایی- جوی، چاه ‌پلنگ جنوبی، بلوک یزد، ایران.

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

3استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: ابراهیم راستاد؛ E-mail: Rastad@modares.ac.ir