زمین شناسی، دگرسانی، کانه زایی و مطالعات میانبارهای سیال درکانسار بالوجه؛ نمونه ای از کانسارهای مس- مولیبدن پورفیری در زون ماگمایی ارسباران

 

زمین­شناسی، دگرسانی، کانه­زایی و مطالعات میانبارهای سیال درکانسار بالوجه؛ نمونه­ای از کانسارهای مس- مولیبدن پورفیری در زون ماگمایی ارسباران

محمد­رضا حسین­زاده*1،محسن مؤید2،سجاد مغفوری3،سعید علیپور4 ،بهزادحاج­علیلو5

تاریخ دریافت: 28/10/1392                 تاریخ پذیرش: 17/04/1393

چکیده

منطقه مورد مطالعه در شمال­باختری ایران و در زون متالوژنی ارسباران واقع می­باشد. مجموعه سنگ­های موجود در منطقه بالوجه شامل کوارتز­دیوریت پورفیری (QDI)، کوارتز­مونزونیت پورفیری (QMZ)، گرانودیوریت (GRD) و گابرو­دیوریت کلم (GAD) به سن الیگومیوسن می باشد. میزبان اصلی کانی­سازی مس و مولیبدن تیپ پورفیری در منطقه بالوجه توده کوارتز­دیوریت است ولی در توده­های نفوذی پورفیری دیگر نیز کانی­زایی مس دیده می­شود. بخش اعظم کانسار­سازی به صورت افشان و رگه- رگچه­ای می­باشد. رگه­- رگچه­های اصلی در منطقه بالوجه بر اساس ساختار، بافت و کانی­شناسی به چهار گروه C,B,A وD تقسیم شده­اند که واجد مجموعه­ای از کانی­های سولفیدی (پیریت، کالکوپیریت، مولیبدنیت ، بورنیت، گالن و اسفالریت)، اکسیدی و هیدروکسیدی (مگنتیت، هماتیت و گوتیت) و  کربناته (مالاکیت و آزوریت) می­باشند. کانسار بالوجه مانند دیگر کانسارهای مس- مولیبدن پورفیری دارای دگرسانی­های پتاسیک، فیلیک، آرژیلیک و پروپیلیتیک می­باشد. ماگمای توده­های مولد کانی­زایی کالک­آلکالن تا شوشونیتی بوده و از نظر موقعیت زمین ساختی، مرتبط با کمان­­های ماگمایی پس از برخورد می­باشد. همچنین سیالات­درگیر موجود در رگچه­های مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است، که این نتایج بیانگر دمای بالا (221- 381 درجه سانتی­گراد)، شوری زیاد (5- 45 درصد وزنی نمک طعام) و حدوث پدیده جوشش در سیالات کانه­دار کانسار بالوجه می­باشد.

کلیدواژه‌ها: کانسار مس- مولیبدن پورفیری، دگرسانی، میانبارهای سیال، بالوجه، زون ارسباران.

1 دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه زمین شناسی ، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3دانشجوی دکترا، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم طبیعی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4  کارشناسی ارشد، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام­نور تبریز، تبریز، ایران

5 دانشیار، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام­نور تبریز، تبریز، ایران

* نویسنده مسئول: محمد­رضا حسین­زاده؛  E-mail:mr-hosseinzadeh@tabrizu.ac.ir