مطالعات شیمی چینه شناسی (Chemostratigraphy) و منطقه‌بندی عنصری در رخساره‌های کانه دار کانسار سولفید توده ای آتشفشانزاد (VMS) تیپ بشی نوده، جنوب باختر سبزوار

 

مطالعات شیمی چینه­شناسی (Chemostratigraphy) و منطقه‌بندی عنصری در رخساره‌های کانه­دار کانسار سولفید­ توده­ای آتشفشانزاد (VMS) تیپ بشی نوده، جنوب­باختر سبزوار

سجاد مغفوری1، ابراهیم راستاد*2 و  فردین موسیوند3

تاریخ دریافت: 12/08/1392             تاریخ پذیرش: 25/05/1393

چکیده

توالی آتشفشانی- رسوبی کرتاسه پسین در منطقه نوده که میزبان کانی­زایی مس(روی) سولفید توده­ای می‌باشد از چهار واحد سنگی(Unit1,Unit2, Unite3,Unit4) تشکیل شده است. کانی­زایی مس (روی) در واحد 2 و در دو افق مجزا رخ داده است. این واحد سنگی از گدازه الیوین بازالت و ماسه­سنگ سیلتی توفی از تشکیل شده است. کانسار نوده، دارای سه رخساره کانسنگی استرینگر زون، توده­ای و لایه­ای می باشد. این کانسار دارای منطقه‌بندی ژئوشیمیایی قوی جانبی از رخساره کانسنگ توده‌ای به سمت رخساره کانسنگ لایه­ای (کاهش عیار ماده معدنی، کاهش نسبت Cu:Zn، افزایش نسبت Ba:Zn و افزایش میزان Fe و Mn) و منطقه‌بندی قائم، به‌ویژه در رخساره کانسنگ توده­ای (افزایش نسبت­های Cu:Fe، Cu:Ti به سمت بالای کانسار همراه با کاهش Cu:Zn) است. مطالعات لیتو­ژئوشیمیایی نشان می­دهد بیشینه عیار مس مربوط به رخساره کانسنگ توده‌ای و در حدود2/11 درصد است که به سمت رخساره کانسنگ لایه‌ای میزان آن کاهش می‌یابد، این عیار در کانسنگ لایه‌ای بین 4 تا 5 درصد در تغییر است. عیار مجموع فلزات پایه (Cu+Zn+Pb) در کانسار نوده همواره در رخساره کانسنگ توده­ای بیشتر از زون استرینگر و رخساره کانسنگ لایه­ای است. عواملی مانند تغییر نسبت تولیدات گرمابی نسبت به ترکیبات رسوبی، تغییر دما، Eh و pH، رخداد فرایند پالایش در رخساره کانسنگ توده­ای و غالب بودن فرایندهای رسوبی در رخساره کانسنگ لایه­ای این نوع منطقه بندی را کنترل می­نمایند.

کلیدواژه‌ها: کانسار نوده، VMS، شیمی­چینه­شناسی، لیتوژئوشیمیایی، رخساره­های کانه­دار، پهنه سبزوار.

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم‌پایه، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

* نویسنده مسئول: ابراهیم راستاد؛ E-mail: rastad@modares.ac.ir