استفاده از عناصر خاکی کمیاب و میانبارهای سیال در تعیین خاستگاه سیـال‌های سازنـده اسکارن پناه کوه، شمال باختر تفت، استان یـزد

 

استفاده از عناصر خاکی  کمیاب و میانبارهای سیال در تعیین خاستگاه سیـال‌های سازنـده اسکارن پناه­کوه، شمال باختر تفت، استان یـزد

اعظم زاهدی1*و محمد بومری2

تاریخ دریافت:25/04/1392                    تاریخ پذیرش: 18/06/1393

چکیده

اسکارن پناه­کوه در 50 کیلومتری شمال باختر شهر تفت، در استان یزد قرار گرفته است. نفوذ استوک گرانودیوریتی پناه­کوه در سنگ­های آهکی- دولومیتی سازند جمال منجر به تشکیل اسکارن­های کلسیمی و منیزیمی شده است. بررسی روندهای پراکندگی عناصر  خاکی کمیاب در اسکارن­ها و گارنت­های سازنده آن نشان داد که نسبت­هایEu/Eu*  و   Ce/Ce*با افزایش میزان عناصر  خاکی کمیاب افزایش می­یابد. این موضوع نشان­دهنده این است که سیال‌های سازنده اسکارن دارای خاستگاه ماگمایی بوده است. این در حالی است که نسبت (Pr/Yb)cn با افزایـش عناصر خاکی کمیاب تقریباً کاهـش می­یابد که نشان می­دهد، سیال‌های ماگمایی مشتق شده از گرانیتویید دارای مقادیر چشمگیری از عناصر  خاکی کمیاب در طی شکل­گیری اسکارن پناه­کوه نبوده است. بر اساس داده­های میانبارهای سیال در گارنت، دما و شوری سیال در مرحله پیش­رونده به‌ترتیب از 308 تا 380 درجه سانتی­گراد و 6/12 تا 8/23 درصد وزنی معادل نمک طعام تغییر می­کند. میانبارهای سیال در کلسیت دارای دمای پایین­تری است (280OC>) و شوری سیال‌ها به 5/3 درصد وزنی معادل نمک طعام می­رسد. اختلاط و رقیق­شدگی سیال‌های ماگمایی اولیه با سیال‌های خارجی (مانند سیال‌های جوی) منجر به کاهش دما و شوری سیال‌ها در آخرین مرحله شکل­گیری اسکارن شده است. بنابراین داده­های عناصر  خاکی کمیاب و میانبارهای سیال بیانگر نقش چیره سیال ماگمایی در شکل­گیری اسکارن پناه­کوه است.

کلید واژه­ها: عناصر  خاکی کمیاب، میانبارهای سیال، اسکارن، پناه­کوه، یزد.

1دکترا، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2دانشیار، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

*نویسنده مسئول: اعظم زاهدی؛ E-mail: zahedi.geochemistry@gmail.com