تحلیل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان در حد فاصل تیکدر-گورچوییه، شمال کرمان، ایران مرکزی

 

تحلیل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان در حد فاصل تیکدر-گورچوییه، شمال کرمان، ایران مرکزی

طاهره نادری1*، امیر شفیعی‌بافتی2ومجید شاه‌پسندزاده3

تاریخ دریافت:  04/05/1391             تاریخ پذیرش:30/05/1392

چکیده

داده‌های به‌دست آمده از تحلیل ساختاری سامانه گسلی کوهبنان نشانگر آن است که این گسل فعال، جنبش‌شناسی ساختارهای گستره تیکدر-گورچوییه در شمال کرمان را مهار می‌کند. سامانه گسلی کوهبنان در گستره مورد مطالعه متشکل از چهارشاخه گسلی با میانگین راستایN70Eدر حد فاصل روستای تیکدر- گورچوییهاست. این تکه‌های گسلی با شیب بین50  تا 70 درجه در جهتشمال باختری و ریک بردارلغزشN50-80، حرکت معکوس چیره با مؤلفه راستالغز گسل را نشان می‌دهند. شاخه اصلی سامانه گسل کوهبنانبا روندشمال باختری-جنوبخاوری بین توالی سنگی سری دزو با توالی سنگی سازند شمشک و تکه‌های گسلی منشعب از آن با روند خاوری-باختری تا شمال خاوری-جنوبباختری بین توالی سنگی سازند هجدک با آبرفت‌های نئوژن و رسوبات کواترنری درشمال خاور تیکدر گزارش می‌شود. در این محدوده توالی سنگی سری دزو (اواخر نئوپروتروزوییک-کامبرین زیرین) شامل سنگ های دولومیتی و تبخیری بر روی سنگ‌ماسه‌ها، شیل‌ها و سنگ‌آهک‌های سازند هجدک (ژوراسیک) رانده  شده است. بر اساسگامه‌های فراگشت ساختاریسامانه گسل کوهبنان درگسترهموردمطالعه، اولین شاخه این سامانه گسلی (F3) با سه سری لغزش در راستای شمال خاوری –  جنوب باختری و بین توالی سنگی سازند شمشک با توالی سنگی سری دزو درشمال تیکدر تشکیل شده است؛ شاخه‌های بعدی به ترتیب F2,F4وF1 با همین راستا از گسل اصلی منشعب شده و بین توالی سنگی سری دزو با سازندهای هجدک، شمشک و داهو (هم‌ارز سازند لالون)تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها: تحلیل ساختاری، خط‌خش، سامانه گسل کوهبنان، تیکدر-گورچوییه.

1دانشجوی دکترا، دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر، اداره کلآموزش وپرورش، کرمان، ایران

2استادیار، گروه زمین‌شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زرند،کرمان، ایران

3استادیار،گروه زمین‌شناسی،دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

*نویسنده مسئول:طاهره نادری؛E-mail: ta_nadery@yahoo.com