زمین‌ساخت فعال حوضه رودخانه کارون بزرگ

 

زمین‌ساخت فعال حوضه رودخانه کارون بزرگ

آذر خدابخش‌نژاد 1*­،  محسن پورکرمانی2، مهران آرین3، علی‌اکبر متکان4 و عباس چرچی5

تاریخ دریافت: 29/02/1392                      تاریخ پذیرش: 23/05/1392

چکیده

شاخص­های زمین‌ریخت‌شناسی زمین­ساخت فعال ابزار مفیدی برای بررسی تأثیر فعالیت زمین­ساخت در یک ناحیه استمحاسبه این شاخص­ها به وسیله نرم­افزارهایArcGIS و سنجش از دور (RS)، در یک منطقه بزرگ برای تشخیص ناهنجاری­های احتمالی مرتبط با زمین­ساخت فعال سودمند است.این روش به‌ویژه در مناطقی که کار مطالعاتی کمی برروی فعالیت زمین­ساختی آن با استفاده از این روش صورت گرفته مانند حوضه آبریز کارون بزرگ، می­تواند روش نو و مفیدی باشد. حوضه آبریز رودخانه کارون بزرگ واقع در بخش­های میانی کمربند چین­‌خورده – رانده شده زاگرس با راستای چیره شمال باختر - جنوب خاور در جنوب باختری ایران، یک پهنه بسیار ایده­آل برای آزمودن مفاهیم این شاخص­ها در پیش­بینی فعالیت نسبی زمین­ساختی بر اساس بررسی سامانه رودخانه­ای یا جبهه کوهستان شناخته شد.بر اساس مقادیر  شاخص طول- شیب رودخانه (SL)، نبود تقارن حوضه زهکشی (Af)، انتگرال فرازسنجی(Hi)، نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن (Vf)، شکل حوضه زهکشی (Bs) و پیچ‌و‌خم پیشانی کوه (Smf) شاخصی نهایی به نام شاخص زمین­ساخت فعال نسبی (Index of relative active tectonics; or Iat)حاصل می‌شود که ترکیبی از شاخص­های بالا بوده و سیماهای زمین را به چهار رده تقسیممی­کند.پس از اندازه­گیری شاخص­ها مشخصشد که پهنه کارون بزرگ دارای نرخ­های متفاوتی از فعالیت زمین­ساختی است.بر اساس مقادیر به‌دست آمده تصحیح شده برای شاخصIat منطقه مورد مطالعه در سه رده طبقه­بندی می­شود:رده 1 (24% پهنه با فعالیت نسبی خیلی بالا، مانند بخش­هایی از خاور و مرکز یعنی در مناطقی که گسل­های راندگی اصلی زاگرس و فروافتادگی دزفول بیشترین تأثیر را دارند­)، رده 2­(63 %پهنه با فعالیت نسبی بالا، مانند بیشتر بخش­های خاوری، باختری، شمال و مرکز یعنی در مناطقی که نسبت به رده پیشین عملکرد گسل­ها کمتر است)، رده 3 (10% پهنه با فعالیت نسبی متوسط، یعنی در مناطقی که عملکرد گسل­ها کمترین تأثیر را دارد)­، و بر این اساس پهنه ضعیف (رده 4) در حوضه آبریز کارون وجود ندارد.همچنین 1% از پهنه حوضه آبریز به علت قرارگیری در نواحی دشت­های ساحلی خوزستان و نبود امکان اندازه­گیری شاخص­ها در این رده‌بندی قرار نمی­گیرد.

کلیدواژه‌ها: شاخصهای زمین‌ریختی‌زمین‌ساخت فعال، حوضه زهکشی، عدم تقارن، حوضه آبریز کارون بزرگ، زاگرس.

1دکترا، گروه زمین­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

2استاد، گروه زمین­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

3دانشیار،گروه زمین­شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران،تهران، ایران

4دانشیار،گروه سنجش از دور و GIS،دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران

5استادیار،گروه زمین­شناسی، دانشگاه شهید چمران، اهواز،ایران

*نویسنده مسئول: آذر خدابخش‌نژاد؛E-mail: azarkhodabakhsh@yahoo.com