ویژگی های هندسی و سازوکار جوان گسل شمال قزوین: بر پایه بررسی های ریخت‌زمین ساختی

 

ویژگی­های هندسی و سازوکار جوان گسل شمال قزوین: بر پایه بررسی­های ریخت‌زمین­ساختی

بابک  طاهرخانی1*، حمید نظری2، محسن پورکرمانی3 و  مهران آرین4

تاریخ دریافت: 01/08/1391                            تاریخ پذیرش: 26/05/1392

چکیده

گسل شمال قزوین با روند خاوری- باختری از 11 کیلومتری شمال قزوین می­گذرد و در راستای آن سازند ائوسن کرج بر روی نهشته­های آبرفتی هزاردره (A) و سازند آبرفتی (B) رانده شده است. زمین‌لرزه تاریخی 1119 میلادی با بزرگای نسبی 5/6 منسوب به جنبش این گسل دانسته شده است. گسل شمال قزوین از دیدگاه لرزه‌زمین­ساختی فعال بوده و از این رو می­تواند یک عامل تهدید زمین­لرزه­ای برای استان قزوین به عنوان یکی از مراکز صنعتی کشور به­شمار آید. بررسی­های ریخت‌زمین­ساختی و بررسی­های دقیق و بزرگ مقیاس میدانی در راستای بخش میانی این گسل امکان اندازه­گیری جابه­جایی­های افقی و قائم در اثر عملکرد جوان آن را فراهم کرد. میزان بیشینه وکمینه جابه­جایی افقی و قائم اندازه­گیـــــری شــــــده در این بخش از گسل به ­ترتیب برابر با 1± 5 و 1 ± 5/4 متر است. ویژگی­های هندسی گسل شمال قزوین (راستای گسل، شیب و زاویه افت) در این بخش از گسل به ترتیب برابر با 090، 45 و 51 درجه برآورد شد. بر پایه  پژوهش­های انجام شده گسل موسوم به گسل شمال قزوین گسلی است فشاری با شیب به سوی شمال که به همراه دیگر گسل­های پیرامون چون گسل نجم­آباد به صورت سامانه گسلی پیشرونده با سازوکار چپ­گرد در دامنه جنوبی بخش باختری البرز مرکزی قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها: ریخت‌زمین­ساخت، زاویه افت گسل، گسل شمال قزوین، البرز، ایران.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین­شناسی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 استادیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استاد، گروه زمین­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

4دانشیار، گروه زمین­شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: بابک طاهرخانی؛ E-mail: taherkhani.babak@gmail.com