مطالعه ساختار پوسته بخش خاوری البرز با استفاده از فازهای تبدیل‌یافته P

 

مطالعه ساختار پوسته بخش خاوری البرز با استفاده از فازهای تبدیل‌یافته P

نرگس افسری1*، فتانه تقی­زاده فرهمند2 و محمدرضا قاسمی3

تاریخ دریافت:  24/04/1392                 تاریخ پذیرش: 20/08/1392

چکیده

رشته‌کوه­های البرز بخشی از کوهزاد آلپ- هیمالیا است که در جنوب دریای کاسپین و شمال ایران مرکزی قرارگرفته است. دگرریختی پوسته در این کوهستان حاصل کوتاه­شدگی بین شمال ایران مرکزی و صفحه سخت کاسپین جنوبی است. به منظور بررسی ساختار پوسته در بخش خاوری رشته‌کوه البرز، از داده­های مربوط به بازه زمانی سال­های 2004 تا 2010 میلادی که در شبکه­های لرزه­‏نگاری کوتاه دوره ساری و سمنان ثبت شده بود، برای مدل­سازی تابع گیرنده موج­های P استفاده شد. بررسی ما تبدیل­های روشنی از مرز ناپیوستگی موهو در تابع­های گیرنده P را آشکار کرد که برای تعیین مدل پوسته از آنها استفاده شد. نتایج مدل‏سازی مستقیم تابع های گیرنده P  نشان می­دهد که ژرفای پوسته از حدود 2 ± 51 کیلومتر در زیر بخش شمالی البرز خاوری به حدود 2 ± 62 کیلومتر در زیر بخش مرکزی گستره می­رسد و سپس ژرفای پوسته به حدود 2 ± 52 کیلومتر در جنوب کوه­های البرز خاوری می­رسد.

کلیدواژه‌ها: البرز، ناپیوستگی موهو، تابع گیرنده P، مدل­سازی مستقیم.

1استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نوشهر، مازندران، ایران

2استادیار، گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قم، قم، ایران

3دانشیار، پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: نرگس افسری؛  E-mail: ng_afsari@yahoo.com