سبک چین‌خوردگی در بلندای قدیمی فارس، جنوب‌ خاور کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس

 

سبک چین‌خوردگی در بلندای قدیمی فارس، جنوب‌ خاور کمربند چین‌خورده- رانده زاگرس

مهدی نجفی1، علی یساقی2*، عباس بحرودی3، شهرام شرکتی4 و جاما ورجس5

تاریخ دریافت: 19/03/1392                       تاریخ پذیرش: 30/09/1392

چکیده

بلندای قدیمی فارس که حاوی 15 درصد از کل ذخایر گاز اکتشاف شده در جهان است در جنوب خاور کمربند چین- رانده زاگرس قرار دارد. اطلاعات زیر سطحی که در خلال اکتشافات اخیر در این منطقه به‌دست آمده­اند نشان از پیچیدگی سبک چین­خوردگی تاقدیس­ها در ژرفای پوشش رسوبی می­دهند که دانستن آن برای مدل­سازی سیستم هیدروکربنی منطقه و تعیین اولویت ساختارها برای حفاری اکتشافی ضروری است. این مطالعه با ارائه یک برش ساختاری ناحیه­ای به طول 130 و ژرفای 12 کیلومتر که بر اساس تلفیق برش‌های لرزه‌ای، داده چاه­های اکتشافی و برداشت‌های میدانی تهیه شده است، به بررسی سبک چین­خوردگی در بلندای قدیمی فارس پرداخته است. نتایج این بررسی نشان دادند که تغییرات سبک چین­خوردگی، با تغییر در ویژگی‌های مکانیکی واحدهای رسوبی، در عرض بلندای قدیمی فارس و همینطور از سطح تا ژرفای پوشش رسوبی روی می‌دهد. چین­ها در ژرفای بین  8 تا 12 کیلومتر جدایش می­یابند به‌گونه­ای که سازوکار غالب دگرریختی پوشش رسوبی، چین­خوردگی جدایشی و به دنبال آن چین­خوردگی جدایشی گسلیده است. در میانه پوشش رسوبی، نهشته­های تبخیری تریاس با بیش از دو برابر افزایش ستبرای زمین‌ساختی در برخی ساختارها، هندسه توالی پس از تریاس را از مخازن گازی کربناتی پرموتریاس جدا کرده­اند. بازگردانی و موازنه برش ساختاری ناحیه­ای نشان داد که میزان کوتاه‌شدگی حاصل از چین­خوردگی و گسلش در عرض بلندای کهن فارس حدود 20 درصد است. برش ساختاری    موازنه شده همچنین نشان داد که حداقل دو گسل پی­سنگی معکوس با ایجاد رخنمون واحدهای قدیمی در فرادیواره و ایجاد اختلاف در تراز ناودیس­ها، بر دگرریختی پوشش رسوبی مؤثر بوده­اند.

کلیدواژه‌ها: کمربند چین‌خورده­- رانده زاگرس، بلندای قدیمی فارس، سبک چین­خوردگی، افق جدایش، گسل پی­سنگی، کوتاه­شدگی هندسی.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین­شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمین­شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4دکترا، معاونت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

5استاد، مؤسسه تحقیقات علوم زمین‘Jaume Almera، بارسلونا، اسپانیا

*نویسنده مسئول: علی یساقی؛E-mail: yassaghi@modares.ac.ir