دیاپیر نمکی دادنجان: شواهد فعالیت پیش از کوهزایی، سازوکار خیزش و اثرات بعدی بر تغییرات هندسی ساختارهای همسایه (جنوب باختر شیراز، ایران)

 

دیاپیر نمکی دادنجان: شواهد فعالیت پیش از کوهزایی، سازوکار خیزش و اثرات بعدی بر تغییرات هندسی ساختارهای همسایه (جنوب باختر شیراز، ایران)

جعفر حسن ­پور1*، سید احمد علوی2، سلمان جهانی3  و محمدرضا قاسمی4

تاریخ دریافت: 25/04/1391                تاریخ پذیرش: 20/09/1391

چکیده

دیاپیر نمکی دادنجان، در هسته تاقدیس دادنجان، متمایل به یال جنوب باختری آن و در ناحیه فارس کمربند ساده چین­خورده کوهزاد زاگرس رخنمون یافته است. این دیاپیر در حال حاضر در یک پهنه تراکششی واقع در میان قطعات همپوشان پهنه گسل راست­بر کره­بس قرار گرفته است. منشأ این دیاپیر، سری تبخیری هرمز به سن پرکامبرین پایانی-کامبرین آغازی است. هندسه چینه­های پیرامون دیاپیر، فعالیت دراز مدت نمک را  پیش از کوهزایی زاگرس به­واسطه پدیده فروسازش (downbuilding) پیشنهاد می­کند، که در آن چین­خوردگی  برآویخته (drape folding) کم­­ژرفا و هم­زمان با رسوب­گذاری منجر به تشکیل چینه­های نازک­شده و چرخیده در  نزدیکی دیاپیر در حال خیزش شده است. توالی­های نمک­جنبش (halokinetic sequences) در  نزدیکی این دیاپیر، در دو  سوی آن از لحاظ هندسی به­طور کامل متفاوت هستند. این تفاوت نشان­دهنده برهم­کنش­های متفاوت خیزش نمک-انباشتگی رسوب در دو سوی دیاپیر است. دیاپیر نمکی دادنجان و تاقدیس مرتبط با آن، از دو سو با ناودیس­های گسترده با پوشش رسوبی ستبر­تر نسبت به تاقدیس­های همسایه محدود می­شوند. این ناودیس­ها به عنوان مراکز رسوب­گذاری برای دیاپیر در حال خیزش دادنجان در زمان­های  پیش از کوهزایی عمل کرده­اند، به­گونه‌ای که با انباشت حجم قابل توجهی از رسوبات وارده، خیزش نمک به­وسیله سازوکار فروسازش را آسان کرده­اند. در طول چین­خوردگی نئوژن زاگرس، پوشش رسوبی ستبر در درون این ناودیس­ها در برابر چین­خوردگی مقاومت کرده و تا حدی انتقال عادی تنش را به طور محلی آشفته کرده است. بنابراین این ناودیس­ها از پیشروی عادی و گسترش شکل منظم تاقدیس­ها، چه به صورت طولی و چه به صورت عرضی جلوگیری کرده­اند. چین­خوردگی زاگرس در زمان نئوژن، دیاپیر نمکی را چلانده (squeezing) و سبب تشدید فعالیت و خروج بخشی از نمک موجود در ستون ساختار نمکی شده است.

کلید واژه­­ها:  زاگرس، سری هرمز، دیاپیر نمکی دادنجان، فروسازش، توالی­های نمک­جنبش، گسل کره­بس.

1دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم ‌زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

1دانشیار، دانشکده علوم‌ زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دکترا، شرکت ملی نفت ایران، مدیریت اکتشاف، تهران، ایران

4دانشیار، پژوهشکده علوم ‌زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: جعفر حسن پور؛ E-mail: jafar.gts@gmail.com