بررسی شواهد تشکیل حوضه کششی در منطقه رستم آباد، استان گیلان

 

بررسی شواهد تشکیل حوضه کششی در منطقه رستم­آباد، استان گیلان

رعنا رضوی پش1 *،  محمدرضا قاسمی2، حجت اله صفری3

تاریخ دریافت: 22/07/1391               تاریخ پذیرش: 06/02/1393

چکیده

گستره رستم­آباد در پهنه ساختاری البرز باختری قرار دارد و بخشی از سامانه گسلی راستالغز چپ­بر پهنه گسله لاهیجان به شمار می­آید. این گستره به صورت یک حوضه فرونشسته بر روی مدل­های رقومی ارتفاع دیده می­شود. این پژوهش، با انجام عملیات صحرایی، استفاده از فناوری­های سنجش از دور و روش­های آماری، به بررسی هندسه و تحلیل جنبش­شناختی گسل­های گستره رستم­آباد می­پردازد و تلاش دارد تا با بهره­گیری از شواهد ساختاری و ریخت­شناسی موجود به معرفی یک حوضه واگشوده در گستره بپردازد. بنا بر نتایج حاصل از این پژوهش، رستم آباد در محل همپوشانی دو پاره گسل با سازوکار حرکتی راستالغز چپ­بر و آرایش چپ­گام نسبت به هم، قرار گرفته است. گسل­های عادی فراوان، شکستگی­های کششی، الگوی رمبوئدری، نهشتگی گسترده آبرفت­ها و تزریق دایک­های آذرین در سنگ ماسه­های جوان گستره فروافتاده رستم آباد بیانگر رژیم زمین­ساختی کششی محلی در این گستره می‌باشند.

کلیدواژه­ها: رستم‌آباد، البرز باختری، حوضه واگشوده، گسل­های راستالغز چپ­بر        

1 دانشجوی دکترا، دانشکده علوم، گروه زمین­شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز،‌ ایران

2 دانشیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

* نویسنده مسئول: رعنا رضوی‌پش ؛  E-mail:ranarazavi@ymail.com