زمان‌بندی نسبی رخداد میلونیتی‌شدن در سنگ‌های دگرگون‌شده شمال گلپایگان

 

زمان‌بندی نسبی رخداد میلونیتی‌شدن در سنگ‌های دگرگون‌شده شمال گلپایگان

احسان موسوی1*، محمد محجل2 و نعمت ا... رشید نژاد عمران3

تاریخ دریافت:07/11/1392                    تاریخ پذیرش: 09/02/1393

چکیده

در سنگ‌های دگرگون شده شمال گلپایگان در پهنه سنندج- سیرجان، فابریک‌های میلونیتی گسترده‌ای دیده می‌شوند. پژوهشگران پیشین هیچ شاهد ساختاری برای زمان‌بندی نسبی تکامل فابریک‌های میلونیتی ارائه ننموده‌اند. در این پژوهش ارتباط میان رخدادهای چین‌خوردگی و دگرگونی با تشکیل پهنه‌های برشی در شمال گلپایگان مستند می‌شود. شواهد به طور سیستماتیک در مقیاس‌های میکروسکوپی، رخنمون (میان مقیاس) و نقشه، برای بررسی زمان‌بندی نسبی رخداد میلونیتی شدن ارائه شده‌اند. شواهد میکروسکوپی نشان می‌دهند که میلونیتی شدن پس از دگرگونی درجه بالای گامه اول در رخساره آمفیبولیت و همزمان با دگرگونی برگشتی گامه دوم در رخساره شیست سبز رخ داده است. شواهد مقیاس‌های میکروسکوپی و رخنمون با یکدیگر تطابق داشته و رخداد میلونیتی شدن را در جریان چین‌خوردگی گامه دوم (D2)، همزمان با دگرگونی رخساره شیست سبز به نمایش می‌گذارند. ترانهادگی برگوارگی میلونیتی در یال چین‌های میکروسکوپی و میان مقیاس نسل دوم مستند شده است. در مقیاس نقشه، تطابق خطوارگی‌های کشیدگی با محور چین‌های نسل دوم و چین‌خوردگی برگوارگی‌های میلونیتی طی گامه دوم دگرریختی نیز میلونیتی‌شدن در خلال گامه دوم (D2) را مشخص می‌کند. با انجام تطابق با سن‌های ایزوتوپی، سن پالئوسن زیرین برای رخداد میلونیتی‌شدن طی گامه دوم دگرریختی در شمال گلپایگان به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها: میلونیتی‌شدن، زمان‌بندی نسبی، گلپایگان

1 دکترا، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، یران

*  نویسنده مسئول: احسان موسوی؛ moosavi_eh@yahoo.com E-mail: