تغییر سبک چین خوردگی در پوشش رسوبی پوشاننده گسل های مورب پی سنگی، مطالعه موردی تاقدیس قیتوله در شمال باختر زاگرس

 

تغییر سبک چین­خوردگی در پوشش رسوبی پوشاننده گسل­های مورب پی­سنگی، مطالعه موردی تاقدیس قیتوله در شمال ­باختر زاگرس

صالح رضایی1 و علی یساقی2*

تاریخ دریافت:  18/ 09/ 1391                      تاریخ پذیرش: 17/ 10/ 1393

 

چکیده

نسبت شکلی چین­ها از مهم‌ترین عاملهای نشان‌دهنده ویژگی­های هندسی چین­هاست. چین­ها بر پایه نسبت شکلی به دو گروه چین­های تاخورده و تحمیلی تقسیم­بندی می­شوند. تاقدیس قیتوله که با روند عمومی شمال ­باختر- جنوب ­خاور در شمال ­باختر زیرپهنه ساختاری لرستان و در مجاورت گسل زاگرس مرتفع قرار گرفته­ است، دارای ویژگی بی‌همتایی است که آن را از دیگر چین­های بخش چین­خورده زاگرس متمایز می­سازد. این تاقدیس در مجموعه­های سنگی کهن­تر از کرتاسه هندسه تاخورده داشته و از چهار چین با آرایه پلکانی تشکیل شده­ ولی در مجموعه‌های سنگی ترشیری از یک تاقدیس بزرگ با نسبت شکلی بالا و هندسه تحمیلی تشکیل شده ­است. چنین تغییری در سبک چین­خوردگی از سطح تا ژرفای افق­های چین­خورده این تاقدیس به دلیل اثر پهنه گسلی وارون زاگرس مرتفع بر افق­های جدایشی میانی تحلیل شده ­است. چنین سبکی از چین­خوردگی که در دیگر تاقدیس­های مجاور گسل وارون زاگرس مرتفع در جنوب خاور زاگرس نیز دیده شده می­تواند الگویی برای مناطق مجاور گسل­های وارون بنیادین پی‌سنگی در دیگر بخش­های زاگرس باشد.

کلیدواژه­ها: کمربند چین- رانده زاگرس، گسل پی­سنگی، گسل زاگرس مرتفع، چین­های پلکانی، تاقدیس قیتوله.

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: علی یساقی؛  E-mail: yassaghi@modares.ac.ir