شواهد ساختاری و مغناطیس هوایی بر شکل گیری گسلش پنهان شوسف در فراگام گرفتاری نه خاوری- اسماعیل آباد (خاور ایران)

 

شواهد ساختاری و مغناطیس ­هوایی بر شکل­گیری گسلش ­پنهان­ شوسف در فراگام­ گرفتاری نه خاوری- اسماعیل­آباد (خاور ایران)

محمدامیر علیمی1*، محمدمهدی خطیب2، خالد حسامی­آذر3 و محمودرضا هیهات4

تاریخ دریافت:  19/ 11/ 1392                          تاریخ پذیرش: 07/ 07/ 1393

 

چکیده

وجود آرایه­ای از گسل­های راستالغز نردبانی در خاور ایران سبب شکل­گیری خم یا فراگام­های رهایی و گرفتاری می‌شود که در مواردی، در بخش­های تراکششی یا ترافشارشی این ساختارها، گسل­ها پنهان هستند. این موضوع در فراگام ­گرفتاری چپ­گام نه­ خاوری- اسماعیل­آباد بررسی شده است. در ساختار عرضی مرتبط با این فراگام وجود دگرریختی فشارشی به­صورت چین‌خوردگی و بالاآمدگی رسوبات نئوژن ­پسین، کواترنر و عهد حاضر، عملکرد گسل شوسف را به­صورت راندگی نهان و کور آشکار  می­کند. پردازش نقشه­های بی­هنجاری مغناطیسی وجود خطواره­ مغناطیسی شوسف را نشان می­دهد که انطباق خوبی با گسل شوسف و قطعات نهان آن دارد. همچنین با رسم مقاطع GPS تفاضلی عمود بر راستای پرتگاه گسل ­شوسف به ­بررسی بخش پنهان آن پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از نقشه­برداری ریخت­شناسی­سطحی، روش میانه مخروط­افکنه و تصاویر ماهواره­ای، جاماندگی افقی و قائم تجمعی مرتبط با زمین‌ساخت فعال کواترنری روی گسل­شوسف محاسبه شده است که میانگین آن به­ترتیب 92 و 25/4 متر به ­دست آمد. تحلیل بردارسرعتی ایستگاه ژئودینامیکی نهبندان بر گسل ­شوسف، فرگشت ساختار عرضی فراگام در عهدحاضر را به­صورت بالاآمدگی همراه با جابه‌جایی چپ­بر نشان می­دهد.

کلیدواژه­ها: GPS تفاضلی، خاور ایران، دگرریختی ترافشارشی، راندگی پنهان، فراگام­ گرفتاری.

1دانشجوی دکترا، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2استاد، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3دانشیار، پژوهشکده بین­المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

4استادیار، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

* نویسنده مسئول: محمد امیر علیمی؛ E-mail: malimi@birjand.ac.ir