تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس کرباسی، فارس داخلی- زاگرس

 

تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس کرباسی، فارس داخلی- زاگرس

زهرا ملکی1*، مهران آرین2، علی سلگی1  و محمدعلی گنجویان3

تاریخ دریافت: 09/03/1390              تاریخ پذیرش:28/10/1390

چکیده

تاقدیس کرباسی حدفاصل باختر- شمال باختر شهرستان جهرم، در فاصله40 کیلومتری شمال باختری تاقدیس گازی آغار و در ناحیه فارس داخلی قرار دارد. این تاقدیس دارای ساختمانی نامتقارن است و گسله­هایی با تغییر مکان طولی زیاد در سطح این ساختمان دیده می­شود. به سبب اهمیت مقایسه چین‌ها و شناسایی الگوهای چین­خوردگی در سیستم­های مختلف، تحلیل و توصیف عناصر سبک چین ضروری و یکی از بخش‌های اصلی در مطالعات ساختاری به شمار می­آید. هدف از این پژوهش، تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس­کرباسی واقع در ناحیه فارس داخلی، به منظور پیشبرد اهداف اکتشافی مواد هیدروکربوری است. نرم­افزارهای مورد استفاده در این پژوهش Tectonics FP، Global mapper و نرم­افزارهای مرتبط با Geo Modelling هستند. تحلیل عناصر سبک چین در بخش­های مختلف تاقدیس­کرباسی، مؤید تغییراتی از نظر الگوی چین­خوردگی در این تاقدیس است. این تغییرات از نظر سبک چین­خوردگی در بخش باختری متمایز از دیگر بخش­ها است. همچنین بر اساس استریوپلات­های تهیه شده، محور و سطح محوری در بخش باختری تاقدیس، تغییراتی عمده ای را نشان می­دهند. در منطقه مورد مطالعه، سازند دشتک به عنوان واحد جدایشی میانی، نقش عمده­ای را در رابطه با هندسه چین­خوردگی ایفاء می‌کند. بر پایه نتایج به‌دست آمده به نظر می­رسد بخش باختری تاقدیس، دگرشکلی بیشتری را متحمل شده است. احتمال دارد در این بخش، گسل نظام­آباد سبب چرخش پلانژ باختری تاقدیس به سوی شمال و ایجاد تأثیراتی روی این تاقدیس شده است. همچنین بر اساس مدلسازی انجام شده، یک گسل درجه دوم مرتبط با گسل نظام آباد معرفی و معلوم شد.

کلیدواژه‌ها: تاقدیس کرباسی، سبک چین، هندسه چین­خوردگی، گسل نظام آباد.

1 استادیار، گروه زمین‌شناسی،  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2دانشیار، گروه زمین‌شناسی،  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 استادیار، گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، سمنان، ایران

* نویسنده مسئول: زهرا ملکی؛  E-mail:Z.maleki@srbiau.ac.ir