اثر کنترل کننده های ساختاری در نهشت مواد معدنی منطقه چشمه‌خوری (شمال باختر بیرجند)

 

اثر کنترل کننده­های ساختاری در نهشت مواد معدنی منطقه چشمه‌خوری

(شمال­باختر بیرجند)

خشایار کاویانی صدر1*، محمد مهدی خطیب2 و محمد‌حسین زرین کوب3

تاریخ دریافت: 11/09/1392                 تاریخ پذیرش: 21/12/1392

چکیده

منطقه چشمه‌خوری به‌طور عمده پهنه­ای است از گسل­های موازی- نردبانی که در امتداد آنها کانی­سازی از نوع فلزی و غیر فلزی صورت گرفته است. کنترل­کننده­های ساختاری به عنوان عاملی مهم در تشکیل عناصر ساختاری این منطقه نظیر دایک، گسل­، درزه، چین و به‌ویژه رگه­های معدنی به‌شمار  می­آیند. دایک­ها در سه نوع گوه­ای با راستای E-W، چین‌خورده با راستای NW-SE و حلقوی بوده که وضعیت هریک به نحوی در کنترل جنبش­های ساختاری منطقه است. اعمال یک رژیم فشاری- برشی چپ­بر ناحیه­ای روی گسل­های موجود، منجر به چرخش پادساعتگرد بلوک­های آندزیتی در مقیاس بزرگ و شکل­گیری ساختاری قفسه­کتابی در کل محدوده گشته است. چرخش این بلوک­ها افزون بر ایجاد فضای باز و در پی آن نفوذ محلول­های گرمابی کانه­دار و بروز دگرسانی­های گسترده، سبب تشکیل پهنه­های برشی راست­بر در امتداد گسل­ها شده که فاز کانی­زایی در قالب رگه­ای در کنترل درزه و شکستگی­های فرعی این پهنه­ها است. تشکیل رگه­های معدنی تحت تأثیر پهنه­های برشی راست­بر ساختار قفسه­کتابی در منطقه و بیان پیچیدگی­ها و مؤلفه­های پی در پی ساختاری یادشده تا رسیدن به مرحله نحوه جایگیری ماده معدنی، به ارائه مدلی آزمایشگاهی انجامید که تطابق مناسب نتایج حاصل از دیگر بررسی­ها با مدل­سازی را در پی داشت.

کلید واژه­ها: بیرجند، چشمه‌خوری، پهنه برشی، کنترل کننده ساختاری، ساختار قفسه­کتابی، رگه معدنی، دایک.

1 کارشناسی ارشد، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

 2 استاد، گروه زمین­شناسی،  دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 دانشیار، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

* نویسنده مسئول: خشایار کاویانی صدر؛  E-mail: khashayargeologist@yahoo.com