تلفیق نشانگرهای لرزه ای و شبکه های عصبی در شناسایی سامانه های گسلی در منطقه تنگه هرمز

 

تلفیق نشانگرهای لرزه­ای و شبکه­های عصبی در شناسایی سامانه­های گسلی در منطقه تنگه هرمز

مریم السادات میرکمالی1*، حمیدرضا رمضی2، محمدرضا بختیاری3 و هاله رامش4

تاریخ دریافت:  12/ 11/ 1389                        تاریخ پذیرش: 18/ 08/ 1392

چکیده

در این مطالعه به شناسایی سامانه­های گسلی تنگه هرمز با استفاده از تلفیق نشانگرهای لرزه­ای و شبکه­های عصبی مصنوعی پرداخته شده است. گسل­ها و شکستگی­ها نقش مهمی در ایجاد منطقههایی با تخلخل و تراوایی زیاد ایفا می­کنند. همچنین آنها در مسیرهـای مهاجرت سیال سنگ مخزن و پوش‌سنگ را قطع می­کنند. در منطقه تنگه هرمز فعالیت­های زمین‌ساختی شدید و زمین­ساخت نمک منجر به تشکیل ساختارهای پیچیده شده است. بنابراین شناسایی دقیق گسل­ها و منطقه­های شکستگی و چگونگی گسترش آنها در افزایش تولید از تله­های نفتی، اهمیت خاصی دارد. در شناسایی چگونگی گسترش و حرکت گسـل­ها در منطقـه تنگه هرمز (بخش خاوری خلیج فارس) درون سـازنـدهای میشان، آغاجاری و در زیر افق دگرشیبی قاعده گـوری، روش مدل­سازی ساختمانی (Image processing) و تجسم­گرایی (visualization) تفسیر لرزه­ای به­کار گرفته شده است. در این روش بر پایه ترکیب نشانگرهای ورودی در سامانه شبکه عصبی مصنوعی و ایجاد نشانگرهای جدید، تصویر ساختمانی مناطق گسلی به ­دست آمده است. ابتدا مجموعه­ای از نشانگرهای پیشرفته به­منظور تلفیق نشانگرهای محاسبه شده در نقاط تفسیری گسلی و غیرگسلی، به­عنوان ورودی به سامانه شبکه عصبی تحت نظر برای آموزش معرفی شده­اند. در پایان مکعب گسلی به­عنوان ابزار قوی اکتشافی برای شناسایی دقیق سامانه گسلی و تشخیص بهتر گسل­ها و شکستگی­ها، در مدل­سازی کیفی منطقه به­ دست آمده است. همبستگی (correlation) بالای میان گسل­ها در مکعب گسلی، در نتیجه به­کارگیری نشانگرهای ترکیبی، امکان ردگیری (tracking) دقیق­تر و معتبرتر گسترش گسل­ها را فراهم می­کند. در نتیجه این پژوهش، سه نوع سامانه گسلی در منطقه مورد مطالعه شناسایی شده­اند که در نتیجه زمین­ساخت کششی و فشارشی کوهزایی عمان یا حرکات زمین­ساخت عمودی کوهزایی زاگرس و جریان نمک در طی رسوب­گذاری به­وجود آمده­اند.

کلیدواژه‌ها: گسل، نشانگر لرزه­ای، شبکه عصبی، تنگه هرمز، خلیج فارس.

1 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران  

3 دکترا، اداره ژئوفیزیک، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد، اداره ژئوفیزیک، مدیریت اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران، تهران، ایران

*نویسنده مسئول: مریم السادات میرکمالی؛ E-mail: m.s.mirkamali@aut.ac.ir