فعالیت های کمیته ملی چینه شناسی ایران

    فعالیت های کمیته ملی چینه شناسی ایران
   نوشته: دکتر محمود احمدزاده هروی
  
   چکیده

   جهت هماهنگی و اتخاذ روشی یکسان برای نام گذاری واحدهای مختلف چینه شناسی، کشورهای مختلف جهان کمیته های ملی چینه شناسی خود را که در ارتباط با زیر کمیسیون بین المللی تقسیم طبقه بندی چینه شناسی (ISSC
) وابسته به اتحادیه جهانی زمین شناسان (IUGS) می باشد تشکیل داده اند.‌در سال 1341 این فعالیت ها با برگزاری اولین جلسه کمیته نام گذای چینه شناسی ایران در سازمان زمین شناسی کشور آغاز شد. در سال 1353 کمیته نام گذاری چینه شناسی به کمیته ملی چینه شناسی ایران تغییر نام یافت و فعالیت آن تا سال 1356 ادامه داشت. پس از نزدیک به چهارده سال توقف در فعالیت های این کمیته، بار دیگر بنا به دعوت سازمان زمین شناسی کشور در آذرماه 1370، کمیته ملی چینه شناسی ایران با شرکت نمایندگان وزارت نفت، دانشگاه تهران، و سازمان زمین شناسی کشور شروع به فعالیت کرد و تاکنون 16 جلسه تشکیل داده است.‌در این نوشتار سعی شده است فعالیت های کمیته ملی چینه شناسی ایران در دو بخش سوابق و فعالیت های یک ساله اخیر به اطلاع علاقه مندان برسد