جستار فروالکتریسیته د رتیتانات باریم با الگوی پرتو ایکس

    جستار فروالکتریسیته د رتیتانات باریم با الگوی پرتو ایکس
   نوشته , محمد رضا تقوی
   چکیده
   تیتانات باریم یک ترکیب پلی کریستالین با خاصیت پیزوالکتریسیته دارای دو فاز متفاوت با تغییرات تدریجی درجه تقارنی است که توسط روش پودر پرتو ایکس قابل بررسی و مطالعه می باشد. این تغییرات که به ضریب کوپلینگ با فاکتور لانداو معرفی می شود به جابجایی پیک ها و شدت آن ها روی الگوی پرتوایکس بر مبنای تغییرات درجه تقارنی خوب – بد تقارنی حول نقطه کوری بستگی داشته و قابل اندازه گیری می باشد.