مرز جنوبی خشکی لورآسیا در شمال خاوری ایران

مرز جنوبی خشکی لورآسیا در شمال خاوری ایران
   چکیده:
   گسره ای که از دیرباز به عنوان مرز جنوبی خشکی لور آسیا (توران) و هرده قاره ایران مرکزی مورد گفتگو بوده، در خاور و جنوب خاوری شهر مشهد قرار دارد که (1977)
Stocklin آن را مرز بین حوزه رسوبی مرکزی و حوزه شمالی و (1990) Cengor آن را مرز بین دو حوزه رسوبی سیمرین و لور آسیا نامیده است.
   متأسفانه برون زد سنگ های پیش از ژوراسیک فقط در دو منطقه زیر دیده شده است:
   1- به سمت شمال در فرو نشست تربت خام- فریمان
   2- پنجره فرسایشی آق دربند در بخش خاوری کوه های کپه داغ
   که منطقه اولی توسط (
Eftekhar Nezhad and Behroozi و دومی (پنجره فرسایشی) توسط Baud and Brander در سال های 1972 و 1977 مورد بازدید و بررسی قرار گرفته است. نویسنده نیز در سال های 1975 و 1976 به منطور تهیه نقشه زمین شناسی معدن ذغال سنگ آق دربند همراه تعدادی کارشناس منطقه را مورد بررسی های دقیق قرار داده که نتایج آن به چاپ رسیده است(Ruftner 1991).
   در نوشتار مزبور کلیه نتایجی که در رابطه با مسائل ژنودینامیکی منطقه از دیدگاه نویسنده حاصل شده بود، با زمین  شناسان مختلف به بحث و تبادل نظر گذارده شد در این گفتگو ها افرادی مانند 1986 Belov 1988 Boulin، 1990
شرکت داشته اند که نتایج به دست امده مورد توافق همگان نبوده است.