کاربرد بافت سطح دانه های کواترنر و گارنت در تفسیر محیط رسوبی: مثالی از رسوبات پرمین استرالیایی جنوبی

کاربرد بافت سطح دانه های کواترنر و گارنت در تفسیر محیط رسوبی: مثالی از رسوبات پرمین استرالیایی جنوبی
   چکیده:
   مورفولوژی دانه های آواری، به ویژه بافت سطح دانه میتواند اطلاعاتی در مورد محیط رسوب گذاری ارائه کند. میکروسکوپ الکترونی (
FEM) بهترین وسیله برای مشاهده آثار موجود در سطح دانه های در اندازه ماسه است. دانه های گارنت و کوارتز در اندازه ماسه از رسوبات ماسه ای پرمین استرالیای جنوبی با میکرو الکترونی مورد مطالعه قرار گرفت تا بتوان از اشکال موجود درسطح این دانه ها به عنوان شاخص استفاده کرد و محیط رسوب گذاری را تعبیر و تفسیر نمود. آثار خراشیدگی در سطح دانه های گارنت و آثار کمانی شکل، شکستگی های پله مانند، خطوط موازی و نیمه موازی، و شکستگی های صدفی در سطح دانه های کوارتز و گارنت به دست آمده از رسوبات یخچالی عهد حاضر و قدیمه، میوان چنین نتیجه گرفت که رسوبات پرمین استرالیای جنوبی عمدتاً در محیط های یخچالی رسوب کرده اند.