مطالعه پالینولوژیکی رسوبات اردویسین و سازند فراقون در کوه سورمه و تعیین سن ارتباط آن ها بر مبنای میکروفسیل

مطالعه پالینولوژیکی رسوبات اردویسین و سازند فراقون در کوه سورمه و تعیین سن ارتباط آن ها بر مبنای میکروفسیل
   چکیده:
   برروی هم 60 نمونه از رسوبات اردویسین و سازند فراقون در کوه سورمه واقع در استان فارس به منظور تعیین سن نسبی آنها در آزمایشگاه پالینولوژی اکتشاف وزارت نفت تجزیه شدند و میکروفسیلهای آن مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی 24 گونه پالینومرف (10 گونه کیتینوزآ، 10 گونه آکریتارش، و 4 گونه میکروفسیل گیاهی) شناسایی شدند که اینگونه در دو بیوزون محلی از پایین به بالا نشان داده شده اند. همانطوریکه در شکل 1 آمده است بیوزون 1 در داخل رسوبات اردویسین و بیوزون 2 در سازند فراقون قرار می گیرند که بر مبنای ارزش چینه شناسی میکروفسیل ها، اردویسین بالایی (کارادوسین- آشگیلین) و پرمین زیرین به ترتیب برای رسوبات اردویسین و سازند فراقون در ناحیه مورد مطالعه پیشنهاد میشود.
   بنابراین بر مبنای اطلاعات پالینولوژکی به دست آمده یک نبود چینه شناسی بزرگ بین سازند فراقون و رسوبات اردویسین در کوه سورمه وجود دارد که چینه شناسی رسوبات سیلورین، دونین و کربونیفر را در برگرفته و احتمالاً با فاز کوه زایی کالدونین در ایران مطابقت دارد تنوع میکروفسیل‌های دریایی از جمله گونه های مختلف کیتینوزوآ و آکریتارش در رسوبات اردویسین حاکی از تشکیل آنها در محیط دریایی نسبتاً عمیق و باز است، اما در سازند فراقون میکروفسیل های گیاهی (پولن) با تعداد کمی آکریتارش همراه اند و این نشان میدهد که این واحد سنگی در محیط دریایی کم عمقتری تشکیل شده است.