نقش گسله شمال تهران در تکوین حوضه های رسوبی البرز مرکزی و ایران مرکزی در محدوده تهران- کرج

نقش گسله شمال تهران در تکوین حوضه های رسوبی البرز مرکزی و ایران مرکزی در محدوده تهران- کرج:

   چکیده:
   گستره مورد بررسی بخشی از سیستم آلپی محسوب میشود که در شمال ایران، بین ایران مرکزی و البرز مرکزی قرار گرفته است.
   در بخش جنوبی البرز مرکزی ساز و کار (مکانیسم) گسله ها راندگی با شیب به سمت شمال است. در ارتباط با گسله های راندگی اولیه، گسله های ثانویه به وجود آمده اند که به گمان در ژرفا به گسله اصلی مرتبط‌اند و از آن منشعب شده اند. این گسله ها بر اساس نوع ارتباطی که با یکدیگر دارند، یعنی موازی یا زاویه دار به انواع سنتتیک و آنتی تتیک تقسیم میشوند.
   پالئوسن به گمان زمان شروع مقدمات به وجود آمدن گسله شمال تهران بصورت ثانوی از گسله مشا-فشم است. اگرچه نمیتوان (بعلت عدم آگاهی کافی از رخدادها و نبود شواهد) آنرا بطور قاطع گسله فعال دانست اما شاید بتوان آنرا بصورت حادثه یا مرز به شمار آورد گسله شمال تهران بصورت گسله فعال کم و بیش مربوط به ائوسن- الیگوسن است که با اختلاف بلندی میان حوضه البرز جنوبی و بخش شمالی حوضه ایران مرکزی همراه بوده است. ارتباط آن با گسله مشا- فشم زاویه دار یا گیاهی گوه ای است. از این رو در حدفاصل دو گسله حوضه امتداد لغز، و در بخش جنوبی گسله شمال تهران حوضه مقدم بر چین خوردگی به وجود آمده است، و از آن زمان تا کنون هر یک از حوضه ها متناسب با فعالیت گسله شمال تهران مراحل تکاملی خود را پشت سر گذارده اند.