رده‌ بندی دسته‌درزه ها با استفاده از ۳ ویژگی آنها و مطالعه موردی در معدن سنگ چینی نی‌ریز

 

رده‌­بندی دسته‌درزه­ها با استفاده از 3 ویژگی آنها و مطالعه موردی در معدن سنگ چینی نی‌ریز

میثم مقصودی1*، فرزان رفیعا2 و منوچهر قرشی3 

چکیده

رده­بندی و بررسی ناپیوستگی­ها در شناخت و حل مسائل زمین­شناسی به‌ویژه در زمین­شناسی مهندسی و مکانیک سنگ بسیار اهمیت دارد. امروزه رده‌­بندی درزه­ها با استفاده از دو ویژگی شیب و جهت شیب در شبکه استریونت انجام می­شود، اما بررسی­های نوین بیانگر آن است که تنها دو عامل شیب و جهت شیب قادر به نشان دادن ویژگی­ها و رفتار آنها در حل بسیاری از مسائل از جمله پایداری سازه­های ژئوتکنیکی نیستند. در این نوشتار از روشی جدید برای رده­بندی درزه­ها با استفاده از 3 ویژگی درزه در یک محیط نرم‌افزاری 3 بعدی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Matlab استفاده شده است. همچنین به منظور کاربردی کردن این روش درزه­های معدن سنگ چینی نی­ریز به عنوان مطالعه موردی رده‌بندی شد. در بررسی و تحلیل درزه­ها در این معدن از ویژگی شیب و جهت شیب به همراه نوع پرشدگی به عنوان ویژگی سوم استفاده شده و در ادامه نتایج به دست آمده از این روش با روش معمول دسته بندی با 2 ویژگی مورد مقایسه قرار گرفته است. این مقایسه نشان داد که یک سامانه درزه در روش قدیمی به دو سامانه درزه در روش نوین تبدیل شده است که یک دسته درزه دارای پرشدگی با اکسید آهن و دسته درزه دیگر فاقد پرشــــــدگی است. بررسی­ها نشـــــــان می­دهد که دسته درزه بدون پرشدگی در محدوده معدن سبب ریزش و ناپایداری دیواره­ها و همچنین سبب رخداد پدیده پوسته شدگی در پاشنه برخی پله­ها می‌شود. در پایان نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS منحنی رگرسیون و مقدار کوواریانس برای هر یک از دسته درزه­های روش نوین رسم و محاسبه شد. نتایج نشان داد، هر چه جهت شیب درزه‌هایی که فاقد پرشدگی هستند به سمت شمال میل می­کند، شیب آنها به 90 درجه نزدیک­تر می­شود که این امر می‌تواند کلیدی  برای شناخت ناپایداری­ها و همچنین طراحی و برنامه‌ریزی استخراج در معدن سنگ چینی باشد.   

کلیدواژه‌ها: دسته درزه­، معدن سنگ چینی نی­ریز، رده‌بندی درزه­ها، پرشدگی شکستگی­ها

1دانشجوی دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2کارشناس ارشد، شرکت مهندسین مشاور کاوشگران، تهران، ایران.

3دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال؛ پژوهشکده علوم زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران.

*نویسنده مسئول: میثم مقصودی؛ E- mail: mmaghsoudi@kavoshgaran-mine.com

تاریخ دریافت: 08/06/1389

تاریخ پذیرش: 28/01/1390