مطالعه زیست‌چینه‌شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در منطقه‌ بوان، ‏شمال‌باختری شیراز‏

 

مطالعه زیست‌چینه‌شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در منطقه‌ بوان، شمال‌باختری شیراز

مریم عزیزی1* و سعیده سنماری2

چکیده

نانوفسیل‌های آهکی به دلیل سن کوتاه و گسترش جغرافیایی وسیع ابزار مناسبی برای تقسیمات زیست‌چینه‌ای دقیق در حد زیر‌آشکوب هستند. برای بررسی و زون‌بندی دقیق سازند گورپی برشی از این سازند در شمال‌ باختری شیراز در منطقه‌ بوان مطالعه و بررسی شد. سنگ‌شناسی سازند گورپی در این برش شیل، مارن و سنگ‌آهک است. در طی این بررسی مجموعاً 23 جنس و 46 گونه‌ نانوفسیلی و 14 زیست‌زون شناسایی شد که شامل زون‌های CC14 تا CC26 و نیز زون NP1 (قاعده سازند پابده) هستند. بر طبق این بررسی برای این برش از سازند گورپی سنی معادل سانتونین پیشین تا دانین پیشنهاد شد. حضور نمونه‌های مربوط به عرض‌های جغرافیایی پایین تا متوسط موقعیت جغرافیایی برش بالا را در هنگام رسوب‌گذاری در عرض‌های جغرافیایی پایین با آب و هوای گرم نشان می‌دهد. همچنین با توجه به حضور گونه‌های شاخص و زون‌ساز در مرز K/T، پیوستگی رسوبات کرتاسه به پالئوسن در منطقه کاملاً محرز است.

کلیدواژه‌ها: نانوفسیل‌های آهکی، سازند گورپی، زیست‌چینه‌ای، زون زاگرس چین‌خورده، شمال‌باختری شیراز، مرز K/T، کرتاسه پسین.

1 کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استادیار، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین، ایران

*  نویسنده مسئول: مریم عزیزی؛

تاریخ دریافت: 21/10/1388

تاریخ پذیرش: 11/02/1390