پالینواستراتیگرافی و بازنگری گروه شمشک در شمال اصفهان (کاشان – زفره) به کمک داینوفلاژله‌ها

 

پالینواستراتیگرافی و بازنگری گروه شمشک در شمال اصفهان (کاشان – زفره) به کمک داینوفلاژله‌ها

ابراهیم قاسمی ن‍ژاد*1، مصطفی اسدی2 منوچهر شاهمرادی2، سید علی آقانباتی3  و طیبه محتاط4

چکیده

سازند نایبند به ستبرای 1750 متر درکوه چال سفید (بخش برزک) واقع در 45 کیلومتری جنوب باختر کاشان و ستبرای 1820 متر در کوه زرد در 6 کیلومتری شمال باختر زفره به منظور تعیین سن دقیق و تفکیک مرز تریاس با آنچه که در منابع متفاوت به عنوان ژوراسیک تعیین شده است و با توجه به ترکیب سنگی مشابه شیل و ماسه‌سنگی تفکیک ناپذیر به نظر می‌رسد، نمونه‌برداری شد. از مجموع طبقات یادشده 75 نمونه در کوه چال سفید و 22 نمونه در کوه زرد برای مطالعات پالینولوژی برداشت شد و پالینوزوناسیون بر مبنای داینوفلاژله‌های شاخص انجام شد. در نتیجه چهار پالینوزون در کوه‌چال سفید و دو پالینوزون در کوه زرد  شناسایی و تفکیک شد. در کوه‌چال سفید پالینوزون Rhaetogonyaulax wigginsii با سن نورین پیشین تا میانی نمونه‌های 1 تا 24 و ستبرای 160 متر از برش را در بر می‌گیرد. پالینوزون Suessia listeri با سن نورین میانی نمونه 25 تا 28 و ستبرای 140 متر را شامل می‌شود. پالینوزون  balmei Hebecysta با سن نورین میانی ـ نورین پسین، با ستبرای 550 متر  نمونه‌های 29 تا 36 از برش مورد نظر را شامل می‌شود. پالینوزون Rhaetogonyaulax rhaetica با سن رتین پیشین ـ میانی با ستبرای حدود 900  متر، از نمونه 37 تا انتهای برش ادامه پیدا می­کند. در کوه زرد پالینوزون Hebecysta  balmei با سن نورین میانی تا نورین پسین نمونه‌های 4 تا 15 و ستبرای 442 متر را شامل می­شود و پالینوزون Rhaetogonyaulax  rhaetica  با سن رتین پیشین تا میانی نمونه‌های 16 تا 22 و ستبرای 491 متر را در برمی‌گیرد. با تعیین سن این طبقات مشخص شد که نهشته­های ژوراسیک در این دو منطقه وجود ندارد و طبقاتی که در منابع زمین‌شناسی به عنوان نهشته‌های ژوراسیک تفکیک شده‌اند سن رتین دارند. بر روی این طبقات، نهشته­های کرتاسه با ترکیب آهکی کاملاً متمایز قرار می­گیرند. مهم­ترین عامل احتمالی که باعث حذف طبقات ژوراسیک در این دو منطقه شده است رویداد زمین­ساختی سیمرین­میانی است که با ایجاد فرازمین و دوره‌های فرسایشی در چنین مناطقی باعث تشکیل نشدن و حذف رسوبات ژوراسیک شده است.

کلیدواژه‌ها: تریاس پسین، پالینوزوناسیون، داینوفلاژله، ایران مرکزی

1 استاد، دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

3 دانشیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

4 دکتری، گروه دیرینه‌‌شناسی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی‌کشور، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: ابراهیم قاسمی نژاد؛ E-mail:eghasemi@khayamut.ac.ir

تاریخ دریافت: 17/07/1389

تاریخ پذیرش: 24/02/1390