بررسی سیستماتیک و زیست‌چینه‌ای میکروکوپرولیتس‌های سخت پوستان ژوراسیک بالایی ‏کرتاسه زیرین در شمال خاوری و خاور شیراز (استان فارس)‏

 

بررسی سیستماتیک و زیست‌چینه‌ای میکروکوپرولیتس‌های سخت پوستان ژوراسیک بالایی کرتاسه زیرین در شمال خاوری و خاور شیراز (استان فارس)

وحید احمدی1 و  فاطمه رستمی 2*

چکیده

در این پژوهش دو برش چینه‌شناسی از رسوبات ژوراسیک بالایی - کرتاسه زیرین (سازندهای سورمه و فهلیان در زاگرس چین‌خورده) انتخاب شده است، براساس مطالعه ریزرخساره (400 مقطع نازک میکروسکوپی) سه گونه از ایکنوفسیل‌های میکروکوپرولیتس‌های سخت‌پوستان شناسایی شده‌اند که عبارتنداز :  Palaxius decaochetaris , Helicerina siciliana , palaxius tetraochetarius .  با توجه به ایکنوتاکسون‌های مطالعه شده، دو زون تجمعی برای میکروکوپرولیتس‌های سخت‌پوستان شناسایی و معرفی شد. زون تجمعی شماره 1 مربوط به زمان تیتونین تا بریازین است. این زون تجمعی بیشتر شامل دامنه گسترش ایکنوتاکسون  isp. palaxius است. زون تجمعی شماره 2 که مربوط به اشکوب والانژینین است  شامل گسترش ایکنوتاکسون Helicerina است.

کلیدواژه‌ها: میکروکوپرولیتس‌های سخت‌پوستان، ژوراسیک، کرتاسه، سازند سورمه، سازند فهلیان، زاگرس، ایران

1 استادیار، گروه  زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی دکتری،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: فاطمه رستمی؛   Email: Fatemeh _ Rostami @ yahoo.com

تاریخ دریافت: 16/05/1389

تاریخ پذیرش: 07/03/1390