ریززیست‌چینه‌نگاری سازند تله‌زنگ در حوضه لرستان ‏

 

ریززیست‌چینه‌نگاری سازند تله‌زنگ در حوضه لرستان

پیمان رجبی*1، ایرج مغفوری مقدم2 و فریبرز قریب3

چکیده

در این مطالعه نهشته‌های سازند تله‌زنگ در حوضه لرستان بررسی شده است. برش قالبی با ستبرای 200 متر شامل سنگ‌آهک‌های خاکستری همراه با گرهک‌های چرتی و سنگ‌آهک‌ماسه‌ای است که به صورت هم‌شیب و پیوسته بر روی شیل و ماسه‌سنگ‌های خاکستری رنگ سازند امیران و در مرز بالایی به‌صورت هم‌شیب و ناپیوسته در زیر سازند کشکان قرار می‌گیرد. از این برش چینه‌شناسی 160 نمونه برداشت و در آنها 28 جنس و 4 گونه روزن‌بران کف‌زی و 6 جنس و 2 گونه جلبک شناسایی شد. سن سازند تله‌زنگ در برش مورد مطالعه را به علت شباهت مجموعه روزن‌بران کف‌زی با زیست‌زون Miselanea –Kathina Assemblage Zone (wynd 1965) می‌توان پالئوسن پسین (تانسین) در نظر گرفت.

کلید‌واژه‌ها: سازند تله‌زنگ، پالئوسن، تانسین، زیست‌زون‌بندی، ریززیست‌چینه‌نگاری.

1 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران.

3 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آشتیان، ایران.

*نویسنده مسئول: پیمان رجبی؛ E-mail: p.rajabi@mail.com

  تاریخ دریافت: 23/09/1387

تاریخ پذیرش: 22/03/1390