مدل زمین شناسی مهندسی سواحل باختری دریای خزر

 

مدل زمین­شناسی مهندسی سواحل باختری دریای خزر

مرتضی هاشمی1،  محمدرضانیکودل2* ، ناصر حافظی مقدس3 و   ماشاالله خامه­چیان4

چکیده

شناخت سیمای زمین­شناسی یک منطقه برای تصمیم­گیری کاربری آن اهمیت ویژه­ای دارد. یک مدل زمین­شناسی مهندسی می­تواند تا حدودی این سیما را روشن نماید. در این تحقیق بر اساس مطالعات و بررسیهای انجام شده، مدل مناسبی که نشان دهنده شرایط کلی زمین­شناسی مهندسی رسوبات سواحل باختری دریای خزر است، ارائه شده است. این پژوهش بر اساس مطالعات زمین‌ریخت‌شناسی، زمین­شناسی، رسوب‌شناسی، آب‌زمین‌شناسی و ژئوتکنیک به انجام رسیده است. در این مدل، واحدهای زمین با رفتار مشابه از یکدیگر تفکیک، و ویژگی‌های زمین­شناسی مهندسی و نیز مـخاطرات زمین­شناسی هر یک از واحدها تعیین شده است. این مدل اگرچه نمی­تواند جایگزین مطالعات تفصیلی ساختگاه شود اما ابزار بسیار مفیدی در مطالعات مقدماتی ساختگاه خواهد بود و می‌توان از آن در برنامه­ریزی هرچه بهتر مطالعات صحرایی و نیز انتخاب روش­های بهینه مطالعات برای انجام پروژه­های عمرانی استفاده نمود.

کلید واژه‌ها: سواحل باختری دریای خزر، مدل زمین­شناسی مهندسی، ویژگی­های ژئوتکنیک، مخاطرات زمین­شناسی.

1 دانشجوی دکتری، گروه زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه زمین­شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار، گروه زمین­شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: محمد رضا نیکودل؛  E-mail: Nikudelm@Modares.ac.ir

تاریخ دریافت: 24/01/1390

تاریخ پذیرش: 03/07/1390