مجموعه اثرفسیل های دریایی ژرف و اهمیت محیطی آنها در نهشته های پالئوسن سازند ‏امیران در جنوب باختر لرستان‏

 

مجموعه اثرفسیل­های دریایی ژرف و اهمیت محیـــــــطی آنها در نهشتــــه­های پالئوسن سازند امیران در جنوب باختر لرستان

         یعقوب نصیری1، سیدرضا موسوی حرمی2*، اسداله محبوبی2 و ئارام بایت‏گل3

چکیده

رسوبات پالئوسن سازند امیران در پهنه زاگرس، لرستان، دارای مجموعه گوناگونی از اثر فسیل­ها با حفظ شدگی خوب است. مطالعه اثر فسیل­ها در سامانه‌های آواری مناطق ژرف دریایی این سازند‌ نشان می­دهد که اثرفسیل­ها ویژگی خوبی برای تفکیک مخروط‌های زیردریایی و زیرمحیط­های مرتبط با آن هستند. رخساره‌های سنگی در بر دارنده‌ اثر فسیل‌ها شامل کنگلومرا، ماسه­سنگ­، سیلتستون و شیل است. محیط رسوبی نهشته­های مورد بررسی به بخش پایینی تا بالایی مخـــــــروط­های زیردریایی ژرف نسبت داده می­شـــــــود. رخســــــــــاره­های درون کانال، توربیدایت­های ستبرلایه و نهشته­های بین کانالی به عنوان نهشته­های حاصل از جریان‌های خرده­دار و توربیدایتی با چگالی بالا تفسیر می­شوند. بیشتر اثرفسیل­ها با حفظ‏شدگی خوب و تنوع بالا در بخش Tcde توالی بوما حاصل از جریان توربیدایتی با چگالی بالا تشکیل می­شود. بر اساس تنوع اثرفسیل­ها، ترکیب ایکنوتاکسونومیک، رفتارشناسی و طرح ریخت‏شناسی، اثرفسیل­های سازند امیران به دو مجموعه پیش و پس از رسوب‌گذاری تفکیک می­شوند. مجموعه پیش از رسوب‌گذاری دارای اثرفسیل­های گرافولیت­ها، گریزینگ و ساختارهای تغذیهای هستند. تنوع، رفتارشناسی و طرح ریخت­شناسی مجموعه­های پیش از رسوب‌گذاری نشان از ایکنوفاسیس نریتس دارد. همچنین، مجموعه پس از رسوب‌گذاری با اثرات پناهگاهی و تغذیه­ای نشاندهنده ایکنوفاسیس اسکولایتوس است. ویژگی‌های کلی اثرفسیل­ها نشان می­دهد که از بخش نزدیک منشأ به سمت بخش دورتر، در نسبت الگوی رفتاری پناهگاهی کاهش و در نسبت الگوی رفتاری کشتی، تغذیه­ای و گریزینگ افزایش می‌یابد. 

کلیدواژه­ها: دریایی ژرف، ایکنوفاسیس، اثرفسیل، سازند امیران، توربیدایت.

1دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2استاد، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3دانشجوی دکتری، گروه زمین‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

*نویسنده مسئول: سیدرضا موسوی حرمی: E-mail: harami2004@yahoo.com

تاریخ دریافت:  23/ 12/ 1389

تاریخ پذیرش: 13/ 06/ 1390