‎ ‎ارائه یک راهبرد برای تکرار ترازیابی دقیق در مقیاس محلی با هدف تعیین زمین‌ساخت و ‏ژئودینامیک ارتفاعی در ایران ‏

 

  ارائه یک راهبرد برای تکرار ترازیابی دقیق در مقیاس محلی با هدف تعیین زمین‌ساخت و ژئودینامیک ارتفاعی در ایران

مسعود مشهدی حسینعلی1، یحیی جمور2 *، یعقوب حاتم چوری 3، پیتر ونیچک 4، حمید نظری5، معصومه آمیغ پی 6 و سیاوش عربی 7

چکیده

از آنجا که انجام مشاهدات ترازیابی دقیق به عنوان با ارزش‌ترین منبع اطلاعات در زمینه تغییرشکل ارتفاعی پوسته زمین فرایندی زمان‌بر و پرهزینه است، برای استفاده مؤثر از آن در بررسی ژئودینامیک ارتفاعی با دقت و به صورت کنجکاوانه برنامه‌ریزی صورت گیرد. به عبارت دیگر در طراحی و انجام مشاهدات باید ویژگی‌های تغییرشکل ارتفاعی در منطقه مورد مطالعه را مد نظر داشت، به‌ویژه اگر منطقه مورد مطالعه وسیع و تغییرشکل در آن کم و بسیار ناهمگون باشد. هدف اصلی این پژوهش مطالعه ویژگی‌های تغییرشکل ارتفاعی در ایران برای اندازه‌گیری‌های ترازیابی دقیق است. نتایج حاصل از این بررسی کمک می‌کند تا اندازه‌گیری‌‌های ترازیابی دقیق در مناطقی متمرکز شوند که بیشتر در معرض تغییرشکل ارتفاعی بوده است و یا آگاهی و بررسی تغییرشکل ارتفاعی در این مناطق برتری دارد. برای این منظور، داده‌های مختلف زمین‌‌شناختی، ژئوفیزیکی، لرزه‌نگاری، ژئودزی و توزیع جمعیتی کشور در کنار هم قرار گرفته و ارزیابی شده‌اند. نتیجه این ارزیابی پیشنهاد یک راهبرد جدید برای ترازیابی دقیق در کشور است که در قالب یک طرح پژوهشی با حمایت سازمان نقشه‌برداری کشور و به منظور انجام مطالعات ژئودینامیک ارتفاعی تهیه شده است.   

کلیدواژه‌ها: ترازیابی دقیق، تغییر شکل ارتفاعی، تغییر شکل ناهمگون، شبکه ترازیابی دقیق سراسری ایران

1 استادیار، دانشکده­ مهندسی نقشه­برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر­الدین طوسی، تهران، ایران                

2 دانشیار، آموزشکده نقشه‌برداری، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران

3 دکتری، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران

4 استاد، گروه مهندسی نقشه برداری و ژئودزی، دانشگاه نیو برانزویک، نیو برانزویک ،کانادا

5 استادیار، پژوهشکده علوم‌زمین، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور،تهران، ایران

6 دانشجوی دکتری، دانشکده­ مهندسی نقشه­برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر­الدین طوسی، تهران، ایران               

7کارشناس ارشد، سازمان نقشه‌برداری کشور، تهران، ایران

* نویسنده مسئول: یحیی جمور؛ 

تاریخ دریافت: 30/02/1388

تاریخ پذیرش: 26/02/1390