سن پرتوسنجی بخش‏های مافیک و دگرگونی‏های میزبان مجموعه اولترامافیک ـ مافیک سیخوران، جنوب خاوری ایران

  سن پرتوسنجی بخش‏های مافیک و دگرگونی‏های میزبان مجموعه اولترامافیک ـ مافیک سیخوران، جنوب خاوری ایران

نوشته : دکتر حبیب الله قاسمی  ،  *دکتر مسیب سبزه ئی ، ** دکتر تیری ژوتو  ،***  دکتر اروه بلون **** و

دکتر محمد هاشم امامی ****

چکیده

مجموعه اولترامافیک ـ مافیک سیخوران در جنوب خاوری ایران با مرز نفوذی در  دگرگونیهای پالئوزوییک و با مرز گسلی در زیر آمیزه‌های رنگین مزوزوییک قرار دارد. پیش از این، این مجموعه  به همراه دیگر مجموعه‌های مشابه در ناحیه اسفندقه، صرفا بر ا ساس روابط چینه شناختی به پالئوزوییک نسبت داده شده بود. مطالعات دقیق صحرایی، آزمایشگاهی و به ویژه زمین شیمی ایزوتوپی،  نه تنها سن دقیق بخشهای مختلف این مجموعه، بلکه مسئله‌ مهم‍تر یعنی طبیعت چندزادی آن را آشکار ساخت . اندازه‍گیری سن مطلق به روش   K-Ar   بــر روی کانیها و کل سنگ در  بخشـهای مختلف این مجموعه نشان می‍دهد که سن بیوتیتهای موجود در گنیسهای دگرگونی‍‍‍های پالئوزوییک میزبان ، 7   ± 305 میلیون سال(کربنیفر پسین)، سن مسکوویتهای موجود در گرانیت‍های آناتکتیک درون آنها،  8 ± 330 میلیون سال(کربنیفر پسین)، سن آمفیبولهای میان لایه های آمفیبولیتی همراه گنیسها17 ±  325 میلیون سال(کربنیفر پسین )، سن آمفیبولهای دایکهای گابرو ـ پگماتوییدی که توالی کومولاهای اولترامافیک ـ مافیک لایه ای را قطع می‍‍کنند، از280 تا250 میلیون سال(پرمین)، سن آمفیبولها و پلاژیوکلازهای برخی  دایکهای گابروپگماتوییدی و میگماتیتهای بازی حاصل از ذوب آمفیبولیتها در حاشیه گابروی ایزوتروپ و سن آمفیبولهای آمفیبولیتهای میزبان، 184 تا220 میلیون سال(تریاس میانی ـ پسین، سن تزریق توده گابروی ایزوتروپ)، سن نمونه‍های کل سنگ  دایکهای دیابازی که مجموعه اولترامافیک ـ مافیک، دگرگونیهای  پالئوزوییک و گابروهای ایزوتروپ را قطع می‍کند، به ‍طور عمده در محدودهء160 تا134میلیون سال(ژوراسیک میانی ـ پسین ) و یک نمونه حدود81 میلیون سال(کرتاسه پسین) و بالاخره، سن مسکوویتهای فنژیتی گارنت میکاشیستهای آمیزه های رنگین کوه آشین، حدود80 میلیون سال(کرتاسه پسین) است.

واژه های کلیدی :  سیخوران، اولترامافیک مافیک ، آناتکتیک ، کربونیفر، پرمین ، کومولا- یگماتوید، ایزوتروپ ، فنژیت، آشین

*  گروه زمین شناسی دانشگاه شاهرود ، ایران

**    پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی کشور   

 ***دانشگاه برتان غربی فرانسه

****سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور