بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیسهای بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره (شمال خاوری دامغان)

  بررسی ایکنوفسیلها و ایکنوفاسیسهای بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره (شمال خاوری دامغان)

نوشته: دکتر حسین وزیری مقدم* و دکتر عریزالله طاهری**

چکیده

رسوبات بخش بالایی سازند شمشک در ناحیه طزره شامل ماسه‌سنگ، سیلتستون و شیل بوده که حاوی فسیلهای دریایی است. بر اساس مطالعه سیستماتیک ایکنوفسیلهای این رسوبات تعداد 9 ایکنوجنس در دو مجموعه مجزا تشخیص داده شده است. مجموعه اول با تنوع ایکنوفونای کم (Arenicolites, Skolithos, Diplocraterion ) در لایه‌های ماسه‌سنگی و سیلتستونی حضور دارد. این مجموعه از ایکنوفسیلها نشانگر ایکنورخساره اسکولیتوس بوده که در یک محیط نسبتــــا پرانـــــــــــرژی تشکیـــــــل شـــــــده است. مجمـــــوعه دوم با تنـــــــوع ایکنوفـــــــونای بیشتـــــــــــر(Planolites, Palaeophycus, NeoneritesCochlichnus, Rhizocorallium,  Chondrites) در لایه های شیلی تشکیل شده و معرف ایکنورخساره کروزیانا بوده که در یک محیط با انرژی کمتر تشکیل شده است.

واژه‌های کلیدی: ایکنوفسیل، ایکنوفاسیس، سازند شمشک، طرزه، دامغان، ایران .

* دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، ایران

** دانشگاه شاهرود، ایران