بازسازی نقشه های هم ضخامت و (هم) رخساره پالئوزوئیک در ایران و شبه جزیره عربستان

- بازسازی نقشه های هم ضخامت و (هم) رخساره پالئوزوئیک در ایران و شبه جزیره عربستان

 لوئیس کریستین:
   چکیده:
   در این بررسی نقشه های توزیع (کنونی) رخساره های سنگی همراه با بازسازی
Palinspastic چینه های کامبرو- اردویسین، سیلورین، دونین و کربنیفر برای گستره ای از خاورمیانه با گسترش عرضی حدود 20 درجه از جنوب خاوری ترکیه تا شمال یمن و با گسترش طولی حدود 20 درجه از اورشلیم تا (تنگه) هرمز تهیه شده است.
   هدف اصلی از این بررسی عبارت است از تعیین گسترش ناحیه ای سنگ های منشاء نفت پالئوزوئیک، که می دانیم در سیلورین زیرین دارای شیل های گراپتولیتی سیاه رنگ غنی از مواد آلی بوده، و سنگ های مخزن ماسه سنگی پالئوزوئیک، که اغلب در کربنیفر و دونین خوب تا عالی و در کامبرو- اردویسین کم و بیش خوب تا نامطلوب هستند.
   گام بعدی از این مطالعه بازسازی هر چه بیشتر الگوهای چینه شناختی ناحیه ای پالئوزوئیک در دو سوی گسله اصلی زاگرس است که به سبب جابجایی راستالغز متنوع با سن های گوناگون تاکنون امکان پذیر نشده است. این بازسازی در شرایطی صورت می گیرد که رویدادهای دگرگونی و فعالیت های آذرین درونی متعدد ایران مرکزی الگوهای رسوبی ناحیه ای بسیار واضح را تحت تاثیر قرار داده اند.