مطالعه فسیل ماهی ها در سازند جیرود و شناسایی جنس Rhinodipterus (Dipnoan) از این سازند

 مطالعه فسیل ماهی ها در سازند جیرود و شناسایی جنس Rhinodipterus (Dipnoan) از این سازند

هوشنگ دشتبان:
  
   چکیده:
   در بررسی آثار فسیلی مهره داران دونین فوقانی چند صفحه دندانی مربوط به ماهی های ریه دار برای نخستین بار از سازند جیرود شناسایی گردیده که به گمان به جنس
Rhinodipterus تعلق دارند. مقایسه این جنس با نمونه هایی که در گذشته توسط پروفسور ژانویه از دونین فوقانی گستره کرمان گزارش شده شباهت زیادی را آشکار می سازد، اما از نظر سنی نمونه های گستره کرمان به فراسنین (زیرین و میانی) و نمونه های البرز مرکزی به فامنین (زیرین تا فوقانی) تعلق دارند، همچنین اختلاف آنها با گونه های شاخص این جنس می تواند حاکی از حضور جنس یا گونه ای جدید و محلی در دریایی گرم و با ژرفای کم باشد که این دریا ایران مرکزی و البرز مرکزی را در طی دونین فوقانی می پوشانیده است.