کونودونت های دونین زیرین و میانی، کونو دونت دونین زیرین و میانی در ایران مرکزی

- کونودونت های دونین زیرین و میانی، کونو دونت دونین زیرین و میانی در ایران مرکزی

 احسان الله ناصحی:
   چکیده:
   مقاله حاضر تحقیقی بر کونودونت های دونین زیرین و میانی ناحیه زرند در شمال کرمان است. در حدود 100 نمونه برای مطالعه سیستماتیک و تعیین سن دقیق لایه های مرتبط با آن جمع آوری گردید. نمونه ها در آزمایشگاه کونودونت سازمان زمین شناسی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
   بر اساس مطالعات لیتوسیتراتیگرافی سه زون زیست- سنگی به شرح زیر مشخص گردید (شکل های 2 و3).
   زون
lعمدتا از ژیپس دار قرمز رنگ تشکیل گردیده است.
   زون
II
- از آهک خاکستری روشن تا تیره تشکیل شده است. این زون حاوی کونودونت های زیر می باشد:
  
  
Pandorinellina exigua exigua Philip, 1966
  
Pandorinellina exigua philipi Klapper, 1969
  
Ozarkodina confluens Branson and Mehl, 1933
  
Ozarkodina remscheidensis remscheidensis Ziegler, 1960
  
Ozarkodina remscheidensis Walliser, 1964
  
Pandorinellina steinhornensis Ziegler, 1956
   سن: دونین پیشین
   زون
III- از ماسه سنگ قرمز با میان لایه هایی از ماسه سنگ آهکی و دولومیت تشکیل شده است.
   این زون حاوی کونودونت های زیر می باشد:
  
Bipennatus bipennatus Bischoff and Ziegler, 1957
  
Bipennatus bipennatus bipennatus Bischoff and Ziegler, 1957
  
Bipennatus sp.
  
Icriodus expansus Branson and Mehl, 1938
  
Icriodus brevis Stauffer, 1940
  
Icriodus brevis spicatus Youngquist and Peterson, 1947
  
Icriodus struvei Weddige, 1977
   سن: دونین میانی