شبیه سازی کامپیوتری برای نمایش تغییرات شدت یون های، تابشی هم جرم بر حسب زمان در اسپکترومتری جرمی

شبیه سازی کامپیوتری برای نمایش تغییرات شدت یون های، تابشی هم جرم بر حسب زمان در اسپکترومتری جرمی

مینو کریمی:
   چکیده:
   به منظور افزایش دقت اندازه گیری نسبت های ایزوتوژی عناصر مورد مطالعه در اسپکترومتری جرمی، برای نمایش تغییرات شدت یون های تابشی مربوط به هر ایزوتوپ بر حسب زمان، شبیه سازی کامپیوتری شده است. این شبیه سازی با استفاده از معادلات استوکس انجام گرفته است. در برنامه کامپیوتری نوشته شده برای این منظور، پس از تعیین ضرایب مناسب ترین مدل ریاضی که حداکثر انطباق را با داده های تجربی دارا می باشد، خطای کلی مدل به صورت جمع مربعات خطاها محاسبه گردیده و مدل بدست آمده همراه با داده های تجربی ترسیم می گردد.