منشأ یخسارهای سنگی سبلان مطالعه موردی یخسار سنگی دامنهء شمالی چکاد حرم

منشأ یخسارهای سنگی سبلان مطالعه موردی یخسار سنگی دامنهء شمالی چکاد حرم

نوشته:علی دلال اوغلی*

چکیده

        ویژگیهای سطحی و درونی یخسـار  سنگی زبـــــانه‌ای شکل دامنه شمالی چکاد حرم در کوه سبلان بررسی شده است. ایجاد چاله‌های سطحی، وجـود هسته یخی را در داخل این پدیده نشان می دهد و منشأ تشکیل آن با استفاده از مفهوم RILA بررسی شده است.احتمال می رود که یک یخسار معمولی در زیر پوششی از واریزه‌ها مدفون شده باشد. مقطع قائم این یخسار سنگی تناوب سه لایه را از قاعده به سوی بالا نشان می‌دهد و از نظر دینامیکی یک یخســار سنگی فعال است.

واژه های کلیدی: یخسار سنگی ، یخسار، پیرایخساری، زمینهای یخزده، RILA ، سبلان

*دانشجوی دوره دکترای جغرافیای طبیعی ، دانشگاه تبریز