مقایسه شکستگی‌ها در یک موقعیت ساختاری یکسان در یک میدان نفتی، با استفاده از لاگ تصویری

 

مقایسه شکستگی‌ها در یک موقعیت ساختاری یکسان در یک میدان نفتی، با استفاده از لاگ تصویری

فرهاد خوشبخت 1*، حسین معماریان 2  و محمد محمدنیا 1

چکیده

شکستگی‌های طبیعی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده رفتار هیدرولیکی مخازن نفت و گاز هستند. شناخت صحیح این شکستگی‌ها در برنامه‌های تولید و توسعه میادین نفت حائز اهمیت است. کارآمدترین ابزار برای مطالعه ویژگی‌های شکستگی‌ها، لاگ‌های تصویری هستند که تصویری با قدرت تفکیک بالا از دیواره چاه برداشت می‌کنند. این لاگ‌ها امکان تعیین نوع، جهت‌یابی، بازشدگی و ژرفای دقیق شکستگی‌ها را فراهم می‌کنند. در این مطالعه شکستگی‌های استخراج شده از لاگ‌های تصویری(FMI)  دو چاه واقع در یک میدان کربناته در جنوب باختر ایران مورد تحلیل آماری قرار گرفته است. این دو چاه در موقعیت ساختاری یکسان (یال جنوب باختری میدان) و نزدیک همدیگر واقع شده‌اند. در این مطالعه با مقایسه شکستگی‌های موجود در سازندهای یکسان در دو چاه مجاور، تشابه‌ها و تفاوت‌های شکستگی‌های سیستماتیک بررسی شده است و سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود که آیا شکستگی‌های یک سازند که از دو چاه واقع در یک موقعیت ساختاری یکسان برداشت شده‌اند، مشابه هستند یا خیر؟ مطالعه حاضر نشان داد که مرز لایه‌بندی مشاهده شده در لاگ‌های تصویری چاه A و B از نظر چگالی و جهت‌یابی به طور کامل مشابه هستند. چگالی شکستگی‌های باز در چاه A به طور کامل متفاوت از چاه B بوده ولی جهت‌یابی آنها به نسبت مشابه است و در نهایت چگالی و جهت‌یابی شکستگی‌های پرشده در هر دو چاه مشابه یکدیگر هستند. الگوی شکستگی در سازند آسماری و پابده کم و بیش مشابه بوده در حالی‌ که وضعیت شکستگی‌ها در سازند گورپی که در ژرفای بیشتری قرار دارد، به طور کامل متفاوت از این دو سازند است. مقایسه لاگ‌های چگالی مرز لایه‌بندی و شکستگی‌ها نشان داد که زون‌های با چگالی بالای شکستگی در قسمت‌هایی از سازندها قرار دارد که ستبرای لایه‌بندی در آنها کم است مانند سازند پابده که در این میدان به طور کامل لایه‌ای (لامینار) است.

کلیدواژه‌ها: لاگ تصویری، شکستگی باز و پرشده، جهت‌گیری، چگالی شکستگی، سازند

1 پژوهشگاه صنعت نفت، تهران، ایران

2 دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 22/02/1386

تاریخ پذیرش: 02/07/1387