بررسی پراکندگی اندازه بلورهای (CSD) گارنت در دگرگونی مجاورتی روستای حسن‌آباد یزد

 

بررسی پراکندگی اندازه بلورهای (CSD) گارنت در دگرگونی مجاورتی روستای حسن‌آباد یزد

سمیرا زندی‌فر1*، محمدولی ولی‌زاده1، محمدعلی برقی1  و  محمد‌رضا فرودی‌جهرمی2

چکیده

سرگذشت تبلور یک سنگ در اندازه و پراکندگی کانی‌های آن ثبت می‌شود. اندازه ‌بلورهای پورفیروبلاست در سنگ‌های دگرگونی، اطلاعات مفیدی را در‌باره محیط رشد آنها ارائه می‌کند. با توجه به تنوع کانی‌شناسی در اسکارن حسن‌آباد و فراوانی پورفیروبلاست‌های گارنت در زون‌های مختلف دگرگونی و بویژه ابعاد متفاوت این کانی در اولین زون دگرگونی اسکارن شمال‌خاور روستای حسن‌آباد، پراکندگی اندازه بلورهای این کانی مورد مطالعه قرار گرفته است. از آنجا که این مطالعات، به دقت بالایی ‌نیاز دارد، از سطح برش نمونه‌ها، تصاویر رقومی تهیه و در نرم‌افزار تخصصی تجزیه تصاویر جی‌مایکروویژن (JMicrovision) تجزیه و تحلیل شد. همان‌طور که انتظار می‌رفت، دو شیب متفاوت به‌دست‌آمده در این مطالع،ه ما را با سه فرض احتمالی روبرو می‌‌کند: 1- تأثیر ترکیب سنگ اولیه؛ 2- زمان رشد بلور؛ 3- شارش سیال‌های اطراف توده نفوذی. با توجه به حضور کانی کلینتونیت، وزوویانیت و گارنت و وجود درز و شکاف‌های فراوان در منطقه، نقش سیال در درشت‌شدن اندازه پورفیروبلاست گارنت در محل‌هایی از اولین زون دگرگونی پر‌اهمیت‌تر به نظر می‌رسد.

کلید واژه‌ها: پراکندگی اندازه بلورها، گارنت، دگرگونی مجاورتی، جی‌مایکروویژن، روستای حسن آباد یزد.

1دانشکده زمین‌شناسی، پردیس علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه زمین‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم‌تحقیقات، تهران، ایران

تاریخ دریافت: 14/ 01/ 1387

تاریخ پذیرش: 11/ 03/ 1387